شهر والگاگراد روسیه. قسمت دوم

© Sputnik / Mihail MokrushinМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
در والگاگراد یک بخش از مسابقات جهانی فوتبال دایر میگردد و بدین لحاظ عصری ترین استادیوم با استندرد های جهانی و مهمانخانه های بزرگ در والگاگردا بنا می یابند

در برنامه هفته گذشته  از تاریخ ایجاد این شهر و از قهرمانی های مردم آن در جنگ های متحدد و مخصوصآ جنگ دوم جهانی در مقابله با قوای فاشیستی هتلری تبصره نمودیم و امروز قرار وعده در مورد دستاورد های این شهر قهرمان روسیه در سایر شوون زندگی عصر معاصر برایتان حکایت می نمایم.
از زمان ایجاد این شهر تا سالهای نود قرن بیست من از دستاورد های در عرصه تولیدات و صنعت در پروگرام قبلی صحبت نمودم٬ بعد از همپاشی شوروی و مبدل شدن اقتصاد روسیه به سیستم سرمایه داری ظرفیت های صنعتی والگاگراد قسما صدمه دید. تولیدات در عرصه های مختلف زیر تاَثیرات نسبی در انتقال سیستم جدید اقتصادی قرار گرفتند. اما کمپلکت سیستم انرژی برقی شهر ٬که شامل بند های برق بزرگ آبی و حرارتی بود٬ خوشبختانه ازاین تاثیرات بر همان ماند و به تولیدات خود در عرصه تولید انرژی برق و حرارت ادامه دادند٬ در این بخش ها سیستم های مدرن ایجاد گردید.
در عرصه ترانسپورت دریایی که در هفته گذشته در مورد مکث نموده بودم ٬ دراین شهراز زمان های قدیم بسیار پیشرفت نموده بود و تولیدات صنعتی ازطریق کشتی های بارکش در مسیردریای بزرگ والگا انتقال صورت می گرفت٬ اما از سالهای ۱۹۹۰تا سال ۲۰۱۰ این سیستم تقریبآ فلج گردیده بود و در ترانسپورت از موتر های باربری استفاده صورت می گرفت ٬ خوشبختانه این شش سال است که احیای مجدد ترنسپورت دریایی صورت گرفت. در عرصه تولیدات نظامی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه صورت می گیرد٬ درین شهر فابریکات بزرگ ترکتور سازی از قدامت زیادی برخوردار است واز همان آوان ایجاد آنها در نظر گرفته شده بود که این فابریکات در صورت بروز جنگ در زمان بسیار کوتاه قادر باشند تا تولیدات تراکتور را به تولیدات تانگ های محاربوی تبدیل نماید٬ در حال حاضر توجه خاص دولت به این فابریکات معتوف است. تعدادی دیگری از تولیدات نظامی در این شهر امروز از پشتی بانی دولت روسیه برخوردار است.
در عرصه توریزم نیز والگاگراد از جمله شهر های دیدنی برای توریستان از خارج و داخل کشور محسوب می گردد.
در عرصه تعلیم و تربیه
اساس مکتب در این شهر در سال ۱۸۰۸ گذاشته شد و در اوایل تعلیمات به شکل ابتدایی آن خاصتآ در کلسیا ها صورت می گرفت ٬ قسمی که در افغانستان تا حال معمول است که اطفال در مساجد خواندن و نوشتن را می آموزند٬ اما از سال ۱۸۸۰ تهداب اساسی تعلیم وتربیه در این شهر ګذاشته شد ٬ که ده ها مکاتب تعلیمی مختلف ایجاد ګردیدند که در عرصه هم دولت و هم سرمایه داران این شهر نقش داشتند.
مثل که امروز در افغانستان و بعضی از کشور های دیگر رواج است که بچه ها و دختر ها در مکاتب جداگانه تحصیل نمایند٬ در روسیه سابق نیز چنین رواج بود. در سال ۱۹۱۱ در والگاگراد ۱۴ مکتب بچه گانه ٬ ۹ مکتب دخترانه وصرف دو مکتب مشترک دخترها و بچه ها ٬ وجود داشت. اما بعد از انقلاب اکتوبر سیستم تدریسات عمومی گردید و اگر پیش از آن مکاتب ای وجود داشت که اطفال به پرداخت پول درس می خواندند٬ اما بعداز انقلاب همه مکاتب ریگان شدند و تعداد موسسات تعلیمی چندین برابر بیشتر گردید. باید گفت که تعمیرات بسیاری از این مکاتب اززمان تاسیس آن تا به حال وجود دارند٬ اگر چه بعضی از آنها به مقاصد دیگری استفاده می گردد. در سال ۱۹۳۰ تهداب تحصیلات عالی در والګاګراد ګذاشته شد٬ که فارغ تحصیلان آن در تمامی شوون زندګی این شهر مصروف کار استند. تا سال ۱۹۳۵ در این شهر انسیتوت صنعتی ٬ ساختمانی ٬ تراکتور سازی و طب ایجاد گردید٬ حتا در سالهای جنگ در این شهر انسیتوات ها ایجاد ګردیدند.در حال حاضر در والگاگراد ۲۴۴ کودکستان٬ ۱۲۳ مکاتب عالی٬ لیسه و جمنازیم٬ ۱۲ مکتب مساکین خانه ٬ ۱۸ مکتب هنری ٬ ۲۷ مکتب سپورتی٬ ۹ مکتب موسیقی و دهها انسیتوت و پوهنتون هافعال است.
در عرصه فرهنگی
اولین تهداب موزیم را در سال ۱۷۲۲ در این شهر پتر کبیر گذاشت. که برای این موزیم به شکل سمبولیک کلاه پیک و آساچوب خود را تحفه گذاشت ٬ واین دو اشیا امروز به خاطر شخصیت بزرګ این شاه کبیر روس از جمله ای آثار پر ارزش این موزیم به شمار می روند. در سال ۱۹۱۴ موزیم دیگری ٬که آثار دستی در آن به نمایش گذاشته شد٬ بنا یافت. بعد از انقلاب اکتبر دو موزیم دیگر بنا یافتند که هر دوموزیم نظامی است و در آن ها تا به حال آثار و کارنامه های زمان انقلاب اکتبر و آثار جنګ دوم جهانی به نمایش ګذاشته شده٬ در سال ۱۹۶۰ موزیم دیګری ٬که حکایت از شهکاری های هنر رسامی و مجسمه سازی نقاشان این شهر را می کند٬ افتتاع گردید. اخیرین موزیم این شهر در سال ۲۰۱۰ افتتاع ګردید که بسیار جالب است در این موزیم سیستم تامینات آبی و کانال های آبی این شهر به نمایش گذاشته شده. 

والگاگراد - اسپوتنیک افغانستان
برنامه «روسیه و نخبگانش» : شهر والگاگراد

در والگاگراد تیاتر قدامت زیاد دارد ٬ اولین آثار ازتیاتر این شهر از سال ۱۸۷۲ حکایت می کند ٬ در سال ۱۸۸۲ تیاتر سرباز را بنا نمودند٬ در سال ۱۹۰۵ این تیاتر را یکی ازصنعت ګران بزرګ شهر خریداری نمود و به عوض آن تعمیر قشنگ تیاتر جدید را که گنجایش ۱۳۰۰ نفر را داشت ٬ بنا کرد٬ که تا به حال فعال است و نظیر خود را ندارد که در این تیاتر تاامروز تیاتر اوپرای مشهور تمامی روسیه فعالیت های هنری خود را به نمایشمی گزارد. در سال ۱۹۱۳ یکی از تجاران بزرگ روس خانه علم و فرهنگ را ایجاد نمود ٬ که تا به حال فعال است.
اولین سینما دراین شهر در سال ۱۹۱۵ توسط یکی از سرمایه داران آن بنا یافت ٬ بعد از انقلاب اکتبر در محلات کارگری شهر سینما های زیادی ساختند ٬و در آنها فلم های که حکایت از دستاورد های کشور شورا ها را می نمود به نمایش می گذاشتند٬ در زمان جنگ دوم جهانی بسیاری از آنها کاملآ تخریب گردیدند ٬ در حال حاضر در والگاگراد ۱۵ سینما وجود دارد.
اولین سرکس در این شهر در سال ۱۹۳۲ بنا یافت که در جنگ دوم جهانی کاملاً ازبین رفت و سرکس امروزی آن در سال ۱۹۶۷ اعمار گردید.
اولین کتابخانه شخصی در سال ۱۸۹۴ ایجاد گردید و دخول در در آن غیر مجانی بود ٬ اما در سال ۱۹۰۰ کتابخانه عمومی بنا یافت که آنرا هم یک سرمایه دار بزرګ آن به شهروندان والګاګراد تحفه داد. در بیست سال اول قبل از جنگ جهانی پیشرفت های بزرگی در عرصه صورت ګرفت ٬ دها کتابجانه ها در چوکات موسسات تعلیمی ایجاد گردیدند که در اثر جنگ کاملآ نابود شدن و بعد از جنگ دوباره احیا گردیده و تعداد کتاب ها به مراتب بیشتر از زمان قبل از جنگ گردید ٬ حال دها کتابخانه های معتبر در والگاگراد موجود است.
در عرصه سپورت هم خواستم برای علاقمندان سپورت چند سخن اراهه نمایم دو تیم فوتبال در والګاګراد در سال ۱۹۰۹ ایجاد ګردیدند و در استادیوم که به کمک دو فابریکه بزرګ شهر بنا یافت بازی می کردند ٬ و فعلا به جای این استادیوم بزرګترین و عصری ترین استادیوم اعمار ګردیده. و در سال ۱۹۲۵ تیم عرفوی فوتبال از بقای همین دوتیم ایجاد ګردیدند که تا به امروز از مشهور ترین تیم های فوتبال روسیه محسوب می ګردد. تا به حال تعداد عظیم از موسسات سپورتی ایجاد ګردیده. و سپورتمین های مشهور روسیه وجهان مثل اسنبایوف و دیګران نقش بزرګ در ترویج سپورت در شهر والگاگراد بازی نمودند.
در سال ۲۰۱۸ مسابقات جهانی فوتبال در روسیه برگزار میگردد٬ در والگاگراد یک بخش از مسابقات جهانی فوتبال دایر میگردد و بدین لحاظ عصری ترین استادیوم با استندرد های جهانی و مهمانخانه های بزرگ در والگاگردا بنا می یابند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала