تحکیم اقتصادی روسیه و چین در آسیای مرکزی

© Sputnik / Host Foto Agency/ Alexei Drushinin /  مراجعه به بانک تصاویر رهبران روسیه و چین
رهبران روسیه و چین - اسپوتنیک افغانستان
عضو شوید

تحکیم اقتصاد در آسیای مرکزی ضامن ثبات در این کشور هاست ٬ سوال اساسی روسیه و چین منحیث کشور های بزرگ همسایه در آنست تا چطور دولت های منطقه را می توان در رشد اقتصاد شان کمک نمود؟ برای حل این سوال بهتر می دانند تا هماهنگی منافع خود را در منطقه از رقابت به مناسبات مشترک در عرصه اقتصاد مبدل سازند. بدین اساس لازم دیده می شود تا تجزیه و تحلیل از منافع و امکانات دو کشور در اسیای مرکزی صورت گیرد. مناسبات اقتصادی چین در آسیای مرکزی به اساس فارمات «پارتنر های استراتیژیکی» با هم بنا یافته. چین همکاری های اقتصادی را با این کشور ها بسیار مهم میپندارد ٬ چون مناطق خود مختار شین‌جیانگ که همسایه با این کشور هاست به مراتب عقب مانده تر از سواحل بحری چین است.
بدین مقصد از سال ۲۰۱۱-۲۰۳۰ طرح استراتیژیک تحت عنوان «بهره برداری کلان از سرزمین های غربی» عملی میگردد. که مرحله بعدی آن تا سال ۲۰۵۰ مد نظر ګرفته شده. در این مدت برای واردات منابع انرژی از آسیای مرکزی در شین‌جیانگ باید دهلیز ترانزیتی ایجاد ګردد. صدور مواد خام و آهن باب برای تامین اقتصاد چین از این راه ایجاد گردیده و در بدل صدور امتعه چین نیز از همین راه در بازار های آسیای مرکزی تامین میگردد. در هفته گذشته نیز ما در مورد شاخص های همکاری چین با کشور های آسیای مرکزی بحث نمودیم و نوبت آن رسیده٬ تا در مورد همکاری های روسیه با کشور های آسیای مرکزی مکث نمایم: که این همکاری ها در عرصه های مختلف در فارمات مناسبات دو حانبه استوار است.

رهبران روسیه و چین - اسپوتنیک افغانستان
سیاست خارجی روسیه و چین در مناسبات شان با کشورهای آسیای مرکزی

تجارت
از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۵ در مجموع تجارت روسیه در آسیای مرکزی درحالت نزول و و سعود بود. اگر در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۲۹ ملیارد دالر میرسید٬ اما در ۲۰۱۵ به ۲۱ ملیارد نزول نمود. روسیه از این کشور های منابع طبیعی ٬ امتعه زراعتی و تولیدات مواد کیمیاوی را خریداری می کند ٬ از سال ۲۰۱۰ خرید ګاز از طرف شرکت ګازپروم روسیه ازترکمنستان به شدت کمتر شد ٬ اګر در سال ۲۰۰۸ ۶۶٬۱ ملیارد مکعب گاز بدست می آورد ٬ اما در سال ۲۰۱۴ این رقم تا ۲۹٬۵۲ ملیارد مکعب کاهش یافت٬ و درسال ۲۰۱۶ روسیه بکلی از خرید ګاز ترکمنستان صرف نظر نمود. اما تجارت مواد انرژی با قزاقستان در حال افزایش است ٬ به خاطری که این جمهوریت نفت خریداری شده از روسیه را به چین صادر می نماید. روسیه به قرغستان و تاجکستان مواد نفتی خود را به قیمت نازل عرضه میدارد٬ که در واقعیت کمک های اقتصادی به این ممالک به شمار میرود ٬ مواد احتراقی از اقلام مهم صادراتی روسیه به این کشور ها محسوب میگردد. در مجموع روسیه به کشور های آسیای مرکزی مواد پخته را صادر میکند: مواد خوراکی ٬ ماشین آلات و وسایل ترانسپورتی. روسیه به طور قرضه به این کشور ها سرمایه گذاری نموده واز این طریق تراکتور٬ ماشین آلات برای استخراج معادن و دیگر وسایل و مواد تعمیراتی را در اختیار شان می گذارد. در سال ۲۰۱۴ نهاد همکاری روسیه و قرغستان در مدرنیزه سازی اقتصاد این کشور ایجاد گردید. امروز همه اوامر را روسیه در دست میګیرد تا عرصه های اساسی که تهداب تولیدات این کشور ها را تشکیل میدهد ٬ تقویه نماید.
سرمایه گذاری روسیه به کشور های آسیای مرکزی
از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴ این عرصه در حالت رشد دایمی بود٬ که از طریق بانک مرکزی روسیه و بانک انکشاف آسیا-اروپا از سال ۲۰۱۵ و همچنان از طریق شرکت های خصوصی روسیه صورت میگیرد. البته در اثر قهقرای اقتصادی در روسیه و این کشور ها ٬کار بعضی از پروژه های بزرگ را در آسیا مرکزی متوقف ساخته شده ٬ از جمله پروژه بند برق آبی روسیه در قرغستان. سرمایه ګذاری بزرګ روسیه در استخراج موادی انرژی آسیای مرکزی میباشد ٬ کمپاین لوکویل روسیه از سال ۱۹۹۵-۲۰۱۴ در عرصه بیشتر از ۷ ملیارد دالر سرمایه ګذاری نموده. ۷ پروژه ای استخراج در قزاقستان را روی دست گرفته ٬که در مجموع ۱۰ فیصد تمامی ظرفیت های این کشور را تشکیل میدهد. شرکت مربوط به «روس نفت» روسیه از سال ۲۰۰۵ همراه با شرکت قزاقستان «کاز مونای ګاز» در بحیره کسپین در استخراج نفت سهم میګیرد ٬ شرکت «ګاز پروم» روسیه مبلغ ۱ ملیارد دالر را در قزاقستنان در عرصه استخراج ګاز سرمایه گذاری نمود ٬ همچنان شرکت «لوکویل» روسیه در ازبکستان ۲۲۵ ملیون دالر و «ګاز پروم» ۴۰۰ملیون دالر در اقتصاد این کشور سرمایه ګذاری نموده٬ «ګاز پروم» روسیه ملکیت سهمیه «قرغزګاز» را در دست دارد٬ که در کشفیات ساحات گاز و مدرنیزه سازی سیستم توضیع گاز این کشور کار می کند. تا سال ۱۰۱۷ قرار است ۷۵۸ ملیون دالر در عرصه سرمایه ګذاری نماید. با در نظر داشت مفادی بسیار کم ایکه بدست می آید ٬ این همکاری بیشتر جنبه کمک را به این کشور دارد. «ګاز پروم» روسیه در تاجکستان در عرصه ای کشفیات گاز تاجکستان ۱۷۰ ملیون دالر را به مصرف رسانید. 
در پنتاگون تهدید از طرف روسیه و چین را از طریق فضا بررسی کردند - اسپوتنیک افغانستان
در پنتاگون تهدید از طرف روسیه و چین را از طریق فضا بررسی کردند

در عرصه ترانزیت نفت و گاز همکاری های روسیه با کشور های آسیای مرکزی از عرصه های مهم شمرده میشود. ترانزیت نفت قزاقستان از طریق روسیه از طریق لوله نفت در حدود ۲۲۵ ملیون تن در سال ۲۰۱۴ صورت ګرفت. لوله ګاز که در زمان اتحادشوروی بین ترکمنستان و بخارا و بخارا اورال ایجاد ګردیده بود به مدنیزه سازی اشد نیاز داشت ٬ که شرکت «ګاز پروم» همراه با ازبکستان و قزاقستان کار مشترک را در عرصه سازمان دادند.
در عرصه استخراج معادن
بزرگترین ذخیره سرمایه ګذاری سال ۲۰‍۱۴ در قزاقستان ازطرف دو شرکت روسیه ۷٬۴۶ ملیارد دالر در عرصه ای متالورژی بود و همچنان روسیه پاکت سهمیه شرکت مختلط روسیه و کانادا بنام «Uranium One» رادر عرصه استخراج بزرګترین معدن یورانیم قزاقستان خریداری نمود. همچنان شرکت روسیه «روسکایا پلاتینه» به مبلغ ۱۰۰ ملیون دالر امتیاز مطالعات استخراج طلا را از مناطق همجوار قزاقستان و قرغستان بدست آورد.
عرصه تصفیه نفت و گاز
روسیه و قزاقستان از زمان های اتحادشوروی در عرصه مناسبات محکم داشتند. در این عرصه روسیه یګانه همتای قزاقستان است که هم نفت و هم ګاز شان در فابریکات روسیه تصفیه کاری می شوند و بعدآ در بازار قزاقستان و روسیه به مصرف می رسندو در سال ۲۰۱۵ در قرغستان با سرمایه گذاری روسیه فابریکه تصفیه نفت ایجاد ګردید.
در عرصه ماشین سازی
روسیه فعالانه با قزاقستان و ازبکستان دراین جهت همکاری می نماید. روسیه در عرصه ای کمپلکس راکت های فضایی «بایترک» با قزاقستان همکاری می نماید٬ که قرار است تا سال ۲۰۲۱ کار ساختن آن تکمیل ګردد و همچنان از میدان فضایی بایکانوردر قزاقستان استفاده می نماید٬ که اجاره آن به مبلغ ۵ ملیارد دالر در سال برای روسیه تمام میګردد. همچنان جانب روسیه برای بودجه شهر بایکانور مبلغ ۱٬۱۶ ملیارد دالر کمک های بلاعوض می کند٬ در غیر آن روسیه سه قمر مصنوعی برای قزاقستان در مدار فرستاده و با پروژه «ګلوناس» روسیه در قزاقستان۳۰دستګاه اعمار ګردیده که تمامی ساحه ای قزاقستان را احاطه می نماید. علاوه بر آن روسیه با قزاقستان در ساختن بس ها ٬ ماشین های زراعتی٬ ایجاد فابریکه تراکتور و کمباین سرمایه ګذاری نموده و جهات دیګری همکاری روسیه با این کشور را کشتی سازی تشکیل میدهد.
در عرصه انرژی برق
۱٬۲۶ ملیارد دالر را روسیه در اقتصاد تاجکستان سرمایه گذاری نموده در دراین بخش بند برق راگون را هر دو کشور به ظرفیت ۳۶۰۰میگا وات اعمار نموده اند ٬که ۷۵ ٪ آنرا روسیه سرمایه داری نموده در سال ۲۰۱۲ روسیه در دریای نرین قرغستان به مبلغ ۲۴ ملیارد ربل برابر به ۷۲۷ ملیون دالر اعمار نمود٬ روسیه در مردنیزه سازی بند برق جرواک تاشکند در سال ۲۰۱۲ ۵۶ ملیون دالر سرمایه ګزاری نمود. 
Lavrov - اسپوتنیک افغانستان
لاوروف – روسیه و چین علاقمند تحقق آشتی ملی در افغانستان می باشند

مهاجرت های کاری
در پهلوی این همه همکاری های روسیه با کشور های آسیای مرکزی ٬ فکتور های اساسی ورقم عمده اقتصاد این کشور ها از طریق کار اتباع شان در فدراسیون روسیه تاًمین می ګردد.
در سال ۲۰۱۵ نظربه ارقام رسمی در روسیه ۲ ملیون مهاجرین کاری بسر می برند ٬ که ازجمله از قزاقستان۰٬۷ ملیون ٬از قرغستان ۰٬۵ ملیون٬ از تاجکستان تقریباً یک ملیون و از ترکمنستان سه صد هزار نفر در روسیه مصروف کار استند. انتقال پول از روسیه به کشور های شان یکی از ارقام درشت را در اقتصاد شهروندان شان تشکیل می دهد. در تاجکستان برابر ٪ ۵۰ و در قرغستان برابر به ۳۳٪ تولیدات تاخالص شان تشکیل می دهد. این عرصه برای شان از ارزش عظیم برخوردار است که بیکاری را کم ساخته و فقر رااز بین برده.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала