نمایشگاه اسلحه و تجهیزات ضبط شده در مسکو + عکس

عضو شوید
بازدیدکنندگان از نمایشگاه تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در عملیات ویژه در مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند.

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند. - اسپوتنیک افغانستان
1/6

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک غنیمت گرفته شده آبرامز که توسط قوای روسیه طی یک عملیات ویژه به غنیمت گرفته شد، حالا در تپه پوکلونایا مسکو نمایش می گردد. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش و اوکراین استرالیا را مشاهده کنند.

تانک غنیمت گرفته شده آبرامز که توسط قوای روسیه طی یک عملیات ویژه به غنیمت گرفته شد، حالا در تپه پوکلونایا مسکو نمایش می گردد. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش و اوکراین استرالیا را مشاهده کنند. - اسپوتنیک افغانستان
2/6

تانک غنیمت گرفته شده آبرامز که توسط قوای روسیه طی یک عملیات ویژه به غنیمت گرفته شد، حالا در تپه پوکلونایا مسکو نمایش می گردد. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش و اوکراین استرالیا را مشاهده کنند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک غنیمت گرفته شده آبرامز 777 که توسط قوای روسیه طی یک عملیات ویژه به غنیمت گرفته شد، حالا در تپه پوکلونایا مسکو نمایش می گردد. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش و اوکراین استرالیا را مشاهده کنند.

تانک غنیمت گرفته شده آبرامز 777 که توسط قوای روسیه طی یک عملیات ویژه به غنیمت گرفته شد، حالا در تپه پوکلونایا مسکو نمایش می گردد. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش و اوکراین استرالیا را مشاهده کنند. - اسپوتنیک افغانستان
3/6

تانک غنیمت گرفته شده آبرامز 777 که توسط قوای روسیه طی یک عملیات ویژه به غنیمت گرفته شد، حالا در تپه پوکلونایا مسکو نمایش می گردد. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش و اوکراین استرالیا را مشاهده کنند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند.

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند. - اسپوتنیک افغانستان
4/6

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین محاربوی پیاده نظامBradley M2 بردلی که توسط قوای روسی طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو دستگیر شد. نمایشگاه اسلحه های ضبط شده از اول ماه مه برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش، اوکراین و استرالیا را مشاهده کنند.

ماشین محاربوی پیاده نظامBradley M2 بردلی که توسط قوای روسی طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو دستگیر شد. نمایشگاه اسلحه های ضبط شده از اول ماه مه برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش، اوکراین و استرالیا را مشاهده کنند. - اسپوتنیک افغانستان
5/6

ماشین محاربوی پیاده نظامBradley M2 بردلی که توسط قوای روسی طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو دستگیر شد. نمایشگاه اسلحه های ضبط شده از اول ماه مه برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، اتریش، اوکراین و استرالیا را مشاهده کنند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند.

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند. - اسپوتنیک افغانستان
6/6

یک بازدیدکننده در نزدیکی تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در طی یک عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از اول ماه می برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئدن، چکسلواکیا، افریقای جنوبی، فنلند استرالیا، اتریش و اوکراین را مشاهده کنند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала