در امتداد 13 بحیره و 2 بحر: آغاز اولین سفر قاره ای در روسیه

عضو شوید
خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "Burlak" در هنگام شروع اکسپدیشن "Russia 360" در استیشن بحری مورمانسک
© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "Burlak" قبل از شروع اکسپدیشن "Russia 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "Burlak" قبل از شروع اکسپدیشن "Russia 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
1/9

وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "Burlak" قبل از شروع اکسپدیشن "Russia 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
2/9

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

رهبر اکسپدیشن مسافر حرفه ای، محقق، وبلاگ نویس ویدئویی بوگدان بولیچف (مرکز) در کابین خلبان در هنگام آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک است. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

رهبر اکسپدیشن مسافر حرفه ای، محقق، وبلاگ نویس ویدئویی بوگدان بولیچف (مرکز) در کابین خلبان در هنگام آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک است. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
3/9

رهبر اکسپدیشن مسافر حرفه ای، محقق، وبلاگ نویس ویدئویی بوگدان بولیچف (مرکز) در کابین خلبان در هنگام آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک است. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

اعضای اکسپدیشن در حین آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

اعضای اکسپدیشن در حین آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
4/9

اعضای اکسپدیشن در حین آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

یخ شکن هسته ای لنین در بندر مورمانسک.

یخ شکن هسته ای لنین در بندر مورمانسک. - اسپوتنیک افغانستان
5/9

یخ شکن هسته ای لنین در بندر مورمانسک.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

داوطلبان در هنگام آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

داوطلبان در هنگام آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
6/9

داوطلبان در هنگام آماده سازی برای شروع اکسپدیشن روسیه 360 در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
7/9

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
8/9

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

© Sputnik / Dmitry Dubov /  مراجعه به بانک تصاویر

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد. - اسپوتنیک افغانستان
9/9

خدمه وسیله نقلیه روسی برف و باتلاق - "بورلاک" در هنگام شروع اکسپدیشن "روسیه 360" در ایستگاه دریایی مورمانسک. اولین سفر منحصر به فرد قاره ای، از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام شد که طی آن وسایل نقلیه چرخدار برای اولین بار در سراسر مرز زمینی کشور حرکت خواهند کرد. مسیر سفر از طریق 58 منطقه روسیه، در امتداد 13 بحیره و 2 بحر قرار دارد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала