ملاقات فلسطینی های آزاد شده از اسارت اسرائیل با نزدیکان شان

عضو شوید
یک تن از زندانیان فلسطینی پس از آزادی از محبس اسرائیل، مادرش را در آغوش می گیرد.
© AFP 2023 / Fadel Senna

اسیر فلسطینی خلیل زماع (L) پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در خانه خود در روستای حلهول در شمال الخلیل در کرانه باختری اشغالی در 27 نوامبر 2023، یکی از بستگان خود را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

اسیر فلسطینی خلیل زماع (L) پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در خانه خود در روستای حلهول در شمال الخلیل در کرانه باختری اشغالی در 27 نوامبر 2023، یکی از بستگان خود را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

اسیر فلسطینی خلیل زماع (L) پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در خانه خود در روستای حلهول در شمال الخلیل در کرانه باختری اشغالی در 27 نوامبر 2023، یکی از بستگان خود را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

© AFP 2023 / Fadel Senna

جمعیتی موتر صلیب سرخ حامل اسرای فلسطینی را که در ازای گروگان های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در 26 نوامبر 2023 در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 از زندان های اسرائیل آزاد شده بودند، احاطه کرده اند. سرویس زندان اسرائیل گفت 39 زندانی فلسطینی در نوامبر آزاد شدند. 26 سال 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

جمعیتی موتر صلیب سرخ حامل اسرای فلسطینی را که در ازای گروگان های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در 26 نوامبر 2023 در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 از زندان های اسرائیل آزاد شده بودند، احاطه کرده اند. سرویس زندان اسرائیل گفت 39 زندانی فلسطینی در نوامبر آزاد شدند. 26 سال 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.  - اسپوتنیک افغانستان
2/8

جمعیتی موتر صلیب سرخ حامل اسرای فلسطینی را که در ازای گروگان های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در 26 نوامبر 2023 در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 از زندان های اسرائیل آزاد شده بودند، احاطه کرده اند. سرویس زندان اسرائیل گفت 39 زندانی فلسطینی در نوامبر آزاد شدند. 26 سال 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

© AFP 2023 / Hazem Bader

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی که توسط حماس از نوار غزه در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 آزاد شده بود مادرش را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد 39 زندانی فلسطینی در تاریخ 26 نوامبر آزاد شدند. 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی که توسط حماس از نوار غزه در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 آزاد شده بود مادرش را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد 39 زندانی فلسطینی در تاریخ 26 نوامبر آزاد شدند. 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.  - اسپوتنیک افغانستان
3/8

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی که توسط حماس از نوار غزه در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 آزاد شده بود مادرش را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد 39 زندانی فلسطینی در تاریخ 26 نوامبر آزاد شدند. 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

© AFP 2023 / Fadel Senna

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی که توسط حماس از نوار غزه در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 آزاد شده بود مادرش را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد 39 زندانی فلسطینی در تاریخ 26 نوامبر آزاد شدند. 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی که توسط حماس از نوار غزه در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 آزاد شده بود مادرش را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد 39 زندانی فلسطینی در تاریخ 26 نوامبر آزاد شدند. 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.  - اسپوتنیک افغانستان
4/8

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی که توسط حماس از نوار غزه در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 آزاد شده بود مادرش را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد 39 زندانی فلسطینی در تاریخ 26 نوامبر آزاد شدند. 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

© AFP 2023 / Fadel Senna

دختری یک زندانی فلسطینی تازه آزاد شده را در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 در آغوش می گیرد، در حالی که حامیان و بستگان از زندانیان آزاد شده از زندان های اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه استقبال می کنند. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

دختری یک زندانی فلسطینی تازه آزاد شده را در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 در آغوش می گیرد، در حالی که حامیان و بستگان از زندانیان آزاد شده از زندان های اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه استقبال می کنند. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.  - اسپوتنیک افغانستان
5/8

دختری یک زندانی فلسطینی تازه آزاد شده را در رام الله در کرانه باختری اشغالی در 26 نوامبر 2023 در آغوش می گیرد، در حالی که حامیان و بستگان از زندانیان آزاد شده از زندان های اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه استقبال می کنند. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

© AFP 2023 / Kenzo Tribouillard

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان‌های اسرائیل در ازای گروگان‌های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه، در حالی که زندانیان فلسطینی تازه آزاد شده در اوایل 26 نوامبر 2023 به رام‌الله در کرانه باختری اشغالی وارد شدند. عکس خبرگزاری فرانسه .

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان‌های اسرائیل در ازای گروگان‌های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه، در حالی که زندانیان فلسطینی تازه آزاد شده در اوایل 26 نوامبر 2023 به رام‌الله در کرانه باختری اشغالی وارد شدند. عکس خبرگزاری فرانسه . - اسپوتنیک افغانستان
6/8

یک زندانی فلسطینی پس از آزادی از زندان‌های اسرائیل در ازای گروگان‌های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه، در حالی که زندانیان فلسطینی تازه آزاد شده در اوایل 26 نوامبر 2023 به رام‌الله در کرانه باختری اشغالی وارد شدند. عکس خبرگزاری فرانسه .

© AFP 2023 / Fadel Senna

ژست مردم از داخل موتر صلیب سرخ حامل اسرای فلسطینی آزاد شده از زندان های اسرائیل در ازای گروگان های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه، در رام الله، در کرانه باختری اشغالی، در 26 نوامبر 2023. سرویس زندان اسرائیل گفت 39 زندانی فلسطینی آزاد شدند. در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

ژست مردم از داخل موتر صلیب سرخ حامل اسرای فلسطینی آزاد شده از زندان های اسرائیل در ازای گروگان های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه، در رام الله، در کرانه باختری اشغالی، در 26 نوامبر 2023. سرویس زندان اسرائیل گفت 39 زندانی فلسطینی آزاد شدند. در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.  - اسپوتنیک افغانستان
7/8

ژست مردم از داخل موتر صلیب سرخ حامل اسرای فلسطینی آزاد شده از زندان های اسرائیل در ازای گروگان های آزاد شده توسط حماس از نوار غزه، در رام الله، در کرانه باختری اشغالی، در 26 نوامبر 2023. سرویس زندان اسرائیل گفت 39 زندانی فلسطینی آزاد شدند. در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

© AFP 2023 / Hazem Bader

اسیر فلسطینی خلیل زماع (L) پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در خانه خود در روستای حلهول در شمال الخلیل در کرانه باختری اشغالی در 27 نوامبر 2023، یکی از بستگان خود را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

اسیر فلسطینی خلیل زماع (L) پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در خانه خود در روستای حلهول در شمال الخلیل در کرانه باختری اشغالی در 27 نوامبر 2023، یکی از بستگان خود را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.  - اسپوتنیک افغانستان
8/8

اسیر فلسطینی خلیل زماع (L) پس از آزادی از زندان اسرائیل در ازای گروگان های اسرائیلی آزاد شده توسط حماس از نوار غزه در خانه خود در روستای حلهول در شمال الخلیل در کرانه باختری اشغالی در 27 نوامبر 2023، یکی از بستگان خود را در آغوش می گیرد. سرویس زندان اسرائیل اعلام کرد که 39 زندانی فلسطینی در 26 نوامبر 2023 بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آزاد شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که 13 گروگان اسرائیلی به همراه سه شهروند تایلندی و یک شهروند دوتابعیتی روسیه-اسرائیلی در خاک فلسطین آزاد شدند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала