Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

تطبیقات قوائی هستوی بازدارنده استراتیژیکی تحت رهبری رئیس جمهور روسیه

عضو شوید
ولادیمیر رئیس جمهور و سرقوماندان قوای مسلح روسیه از چگونگی آزمایش و پرتاب راکت بالستیک قاره پیما را نظارت نمود.
© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، قوماندان عالی نیروهای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، قوماندان عالی نیروهای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، قوماندان عالی نیروهای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

قوماندان حین پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

قوماندان حین پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

قوماندان حین پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

یک طیاره دوربرد Tu-95MS قبل از برخاستن برای پرتاب راکت های کروز پرتاب هوایی در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، سرقوماندان عالی قوای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

یک طیاره دوربرد Tu-95MS قبل از برخاستن برای پرتاب راکت های کروز پرتاب هوایی در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، سرقوماندان عالی قوای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
3/8

یک طیاره دوربرد Tu-95MS قبل از برخاستن برای پرتاب راکت های کروز پرتاب هوایی در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، سرقوماندان عالی قوای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

پرتاب راکت بالستیک سینوا از رزمناو تحت البحری راکتی راهبردی هسته‌ای تولا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سرقوماندان قوای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

یک افسر قوای تحت البحری راکت هسته‌ای استراتژیک تولا در حال پرتاب موشک بالستیک سینوا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، فرمانده عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

یک افسر قوای تحت البحری راکت هسته‌ای استراتژیک تولا در حال پرتاب موشک بالستیک سینوا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، فرمانده عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

یک افسر قوای تحت البحری راکت هسته‌ای استراتژیک تولا در حال پرتاب موشک بالستیک سینوا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته‌ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور فدراسیون روسیه، فرمانده عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، فرمانده عالی نیروهای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، فرمانده عالی نیروهای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

پرتاب راکت بالستیک قاره پیما یارس از کیهان آزمایشی دولتی پلستسک در سایت آزمایشی کورا در حین آموزش نیروهای بازدارنده هسته ای استراتژیک تحت رهبری رئیس جمهور روسیه، فرمانده عالی نیروهای مسلح روسیه، ولادیمیر پوتین. بالاترین کیفیت ممکن. تصویر ثابت از ویدئوی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала