نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023

Telegram
نمایشگاه پهپاد ها و هلیکوپترهای مختلف محاربوی و غیر محاربوی سال 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo" در روسیه افتتاح گردید.
© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

هلیکوپتر باری بدون سرنشین Aeromax SH-3000 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo

هلیکوپتر باری بدون سرنشین Aeromax SH-3000 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo - اسپوتنیک افغانستان
1/15

هلیکوپتر باری بدون سرنشین Aeromax SH-3000 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه شرکت AvtoGiro Russland در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

غرفه شرکت AvtoGiro Russland در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
2/15

غرفه شرکت AvtoGiro Russland در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

مدل هلیکوپتر Mi-24 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

مدل هلیکوپتر Mi-24 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
3/15

مدل هلیکوپتر Mi-24 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه شرکت Airburg در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

غرفه شرکت Airburg در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
4/15

غرفه شرکت Airburg در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
5/15

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
6/15

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

پهپاد هوایی از نوع هلیکوپتر Aeromax SH-3000 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

پهپاد هوایی از نوع هلیکوپتر Aeromax SH-3000 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
7/15

پهپاد هوایی از نوع هلیکوپتر Aeromax SH-3000 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

اسلحه ضد پهپاد Rex-2 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

اسلحه ضد پهپاد Rex-2 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
8/15

اسلحه ضد پهپاد Rex-2 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای بدون سرنشین از نوع هلیکوپتری Aeromax SH-450 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

هواپیمای بدون سرنشین از نوع هلیکوپتری Aeromax SH-450 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
9/15

هواپیمای بدون سرنشین از نوع هلیکوپتری Aeromax SH-450 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه Magni Gyro در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

غرفه Magni Gyro در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
10/15

غرفه Magni Gyro در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

هلیکوپتر باری بدون سرنشین Aeromax SH-750 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

هلیکوپتر باری بدون سرنشین Aeromax SH-750 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
11/15

هلیکوپتر باری بدون سرنشین Aeromax SH-750 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

پهپاد BAS-200 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

پهپاد BAS-200 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
12/15

پهپاد BAS-200 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

مدل های هلیکوپتر در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

مدل های هلیکوپتر در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
13/15

مدل های هلیکوپتر در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

اسلحه ضد پهپاد Rex-2 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

اسلحه ضد پهپاد Rex-2 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo". - اسپوتنیک افغانستان
14/15

اسلحه ضد پهپاد Rex-2 در نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی "Crocus Expo".

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo. - اسپوتنیک افغانستان
15/15

بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنعت هلیکوپتر HeliRussia 2023 در مرکز نمایشگاه بین المللی Crocus Expo.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала