حمایت از ژورنالیست شبکه اسپوتنیک در لیتوانیا

Telegram
امروز رهبری اسپوتنیک و بعضی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی طی اعتراضیه در جوار سفارت لیتوانیا از مارات قاسم مدیر آژانس اسپوتنیک در لیتوانیا حمایت کرده خواهان رهایی وی از بازداشت شدند.
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

سمت چپ: مدیر ارتباطات گروه رسانه ای بین المللی روسیه امروز پیتر لیدوف-پتروفسکی.

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.سمت چپ: مدیر ارتباطات گروه رسانه ای بین المللی روسیه امروز پیتر لیدوف-پتروفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

سمت چپ: مدیر ارتباطات گروه رسانه ای بین المللی روسیه امروز پیتر لیدوف-پتروفسکی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کننده در اقدام حمایت از مارات قاسم، مدیر عمومی اسپوتنیک لیتوانیا که در ریگا بازداشت شد، "مارات قاسم را آزاد کنید!" روبروی سفارت لتوانیا در مسکو.

شرکت کننده در اقدام حمایت از مارات قاسم، مدیر عمومی اسپوتنیک لیتوانیا که در ریگا بازداشت شد، "مارات قاسم را آزاد کنید!" روبروی سفارت لتوانیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

شرکت کننده در اقدام حمایت از مارات قاسم، مدیر عمومی اسپوتنیک لیتوانیا که در ریگا بازداشت شد، "مارات قاسم را آزاد کنید!" روبروی سفارت لتوانیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیوتر لیدوف-پتروفسکی، مدیر ارتباطات گروه رسانه ای بین المللی Rossiya Segodnya، و عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی ماریا بوتینا و معاون اول سردبیر گروه رسانه ای Rossiya Segodnya سرگئی کوچتکوف (از چپ به راست) در یک تجمع در حمایت از مدیر بازداشت شده در ریگا اسپوتنیک لیتوانیا Marat Kasem "آزادی به Marat Kasem!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

پیوتر لیدوف-پتروفسکی، مدیر ارتباطات گروه رسانه ای بین المللی Rossiya Segodnya، و عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی ماریا بوتینا و معاون اول سردبیر گروه رسانه ای Rossiya Segodnya سرگئی کوچتکوف (از چپ به راست) در یک تجمع در حمایت از مدیر بازداشت شده در ریگا اسپوتنیک لیتوانیا Marat Kasem "آزادی به Marat Kasem!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

پیوتر لیدوف-پتروفسکی، مدیر ارتباطات گروه رسانه ای بین المللی Rossiya Segodnya، و عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی ماریا بوتینا و معاون اول سردبیر گروه رسانه ای Rossiya Segodnya سرگئی کوچتکوف (از چپ به راست) در یک تجمع در حمایت از مدیر بازداشت شده در ریگا اسپوتنیک لیتوانیا Marat Kasem "آزادی به Marat Kasem!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو..

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لیتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو..

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

سرگی کوچتکوف، مدیر اول گروه رسانه ای بین المللی Rossiya Segodnya، و عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی ماریا بوتینا و معاون اول سر مدیر گروه رسانه ای Rossiya Segodnya سرگئی کوچتکوف (از چپ به راست) در یک تجمع در حمایت از مدیر بازداشت شده در ریگا اسپوتنیک لیتوانیا Marat Kasem "آزادی به Marat Kasem!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

سرگی کوچتکوف، مدیر اول گروه رسانه ای بین المللی Rossiya Segodnya، و عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی ماریا بوتینا و معاون اول سر مدیر گروه رسانه ای Rossiya Segodnya سرگئی کوچتکوف (از چپ به راست) در یک تجمع در حمایت از مدیر بازداشت شده در ریگا اسپوتنیک لیتوانیا Marat Kasem "آزادی به Marat Kasem!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

سرگی کوچتکوف، مدیر اول گروه رسانه ای بین المللی Rossiya Segodnya، و عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی ماریا بوتینا و معاون اول سر مدیر گروه رسانه ای Rossiya Segodnya سرگئی کوچتکوف (از چپ به راست) در یک تجمع در حمایت از مدیر بازداشت شده در ریگا اسپوتنیک لیتوانیا Marat Kasem "آزادی به Marat Kasem!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

سمت راست: سرگی کوچنکوف معاون اول مدمیر عمومی گروه رسانه ای بین المللی روسیه امروز.

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.سمت راست: سرگی کوچنکوف معاون اول مدمیر عمومی گروه رسانه ای بین المللی روسیه امروز. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

دیمیتری کیسلف، مدیرعومی گروه رسانه ای Rossiya Segodnya و ماریا بوتینا، عضو کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، در تجمعی غرض حمایت از مارات قاسم، مدیر اسپوتنیک لیتوانیا که در لتوانیا بازداشت شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دادند.

ریگا، "مارات قاسم را آزاد کن!" روبروی سفارت لتونیا در مسکو.

سمت راست: سرگی کوچنکوف معاون اول مدمیر عمومی گروه رسانه ای بین المللی روسیه امروز.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала