کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" به فعالیت محاربوی آغاز کرد

Telegram
کشتی محاربوی "جنرال گورشکوف قبل از استخدام به فعالیت های محاربوی، آمادگی همه جانبه می گیرد تا مؤفقانه داخل میدان نبرد گردد.
© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

پدر مقدس افسران کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" را دعایی خیر کرد که به وظیفه محاربوی استخدام شده است. این کشتی در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته د و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

پدر مقدس افسران کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" را دعایی خیر کرد که به وظیفه محاربوی استخدام شده است. این کشتی در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته د و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

پدر مقدس افسران کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" را دعایی خیر کرد که به وظیفه محاربوی استخدام شده است. این کشتی در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته د و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

کانتینرهای حاوی از راکت های مافوق صوت مجهز به محاربه است. این کشتی در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته د و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

کانتینرهای حاوی از راکت های مافوق صوت مجهز به محاربه است. این کشتی در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته د و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

کانتینرهای حاوی از راکت های مافوق صوت مجهز به محاربه است. این کشتی در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته د و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

کشتی" گورشکوف جنرال بحری اتحاد جماهیر شوروی" قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

عمله کشتی محاربوی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

عمله کشتی محاربوی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

عمله کشتی محاربوی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از ورود به خدمت رزمی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز شد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

الگ گلادسکی معاون قوماندان اداره اوپراتیفی قوای بحر شمالی حین احضارات محاربوی کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

الگ گلادسکی معاون قوماندان اداره اوپراتیفی قوای بحر شمالی حین احضارات محاربوی کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

الگ گلادسکی معاون قوماندان اداره اوپراتیفی قوای بحر شمالی حین احضارات محاربوی کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

استتخدام کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

استتخدام کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

استتخدام کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

استتخدام کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

استتخدام کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

استتخدام کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

© Sputnik / Pavel Lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

عمله کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

عمله کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

عمله کشتی "گورشکوف جنرال اتحاد جماهیر شوروی" در جریان اعزام به فعالیت محاربوی. قبل از استخدام به فعالیت محاربوی کشتی چند منظوره است که در سال 2018 در قوای بحری پذیرفته شد و در سال 2021 با دستگاه راکتی مافوق صوت "تسیرکون" مجهز میباشد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала