پیدا شدن تکه هایی از راکت بالستیک کوریای شمالی در نزدیکی آب های سرزمینی کوریای جنوبی

عضو شوید
کوریای شمالی یک فروند راکت بالستیک به سمت دریای جاپان پرتاب کرد.
© AFP 2023 / Yonhap

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کوریای جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کوریای جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی  در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کوریای جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

© AP Photo / South Korean Defense Ministry

این عکس بدون تاریخ ارائه شده توسط وزارت دفاع کوریای جنوبی در روز چهارشنبه، 9 نوامبر 2022، بقایای موشکی بازیابی شده را در دریای شرقی کوریای جنوبی نشان می دهد که طبق گزارش کوریای جنوبی، آن را موشک زمین به هوای SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است.

این عکس بدون تاریخ ارائه شده توسط وزارت دفاع کوریای جنوبی در روز چهارشنبه، 9 نوامبر 2022، بقایای موشکی بازیابی شده را در دریای شرقی کوریای جنوبی نشان می دهد که طبق گزارش کوریای جنوبی، آن را موشک زمین به هوای SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

این عکس بدون تاریخ ارائه شده توسط وزارت دفاع کوریای جنوبی در روز چهارشنبه، 9 نوامبر 2022، بقایای موشکی بازیابی شده را در دریای شرقی کوریای جنوبی نشان می دهد که طبق گزارش کوریای جنوبی، آن را موشک زمین به هوای SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است.

© AP Photo / Ahn Young-joon

تلویزیون تصویری از پرتاب راکت کوریای شمالی را در طول یک برنامه خبری در ایستگاه راه آهن سئول در سئول، کوریای جنوبی، چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 نشان می دهد. کوریای شمالی روز چهارشنبه حداقل یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی خود شلیک کرد.

تلویزیون تصویری از پرتاب راکت کوریای شمالی را در طول یک برنامه خبری در ایستگاه راه آهن سئول در سئول، کوریای جنوبی، چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 نشان می دهد. کوریای شمالی روز چهارشنبه حداقل یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی خود شلیک کرد.  - اسپوتنیک افغانستان
3/8

تلویزیون تصویری از پرتاب راکت کوریای شمالی را در طول یک برنامه خبری در ایستگاه راه آهن سئول در سئول، کوریای جنوبی، چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 نشان می دهد. کوریای شمالی روز چهارشنبه حداقل یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی خود شلیک کرد.

© AFP 2023 / Yonhap

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کره جنوبی آن را موشک SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کره جنوبی آن را موشک SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی  در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کره جنوبی آن را موشک SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

© Photo / South Korean Defense Ministry

این عکس بدون تاریخ ارائه شده توسط وزارت دفاع کوریای جنوبی در روز چهارشنبه، 9 نوامبر 2022، بقایای موشکی بازیابی شده را در دریای شرقی کوریای جنوبی نشان می دهد که طبق گزارش کوریای جنوبی، آن را موشک زمین به هوای SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است.

این عکس بدون تاریخ ارائه شده توسط وزارت دفاع کوریای جنوبی در روز چهارشنبه، 9 نوامبر 2022، بقایای موشکی بازیابی شده را در دریای شرقی کوریای جنوبی نشان می دهد که طبق گزارش کوریای جنوبی، آن را موشک زمین به هوای SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است.  - اسپوتنیک افغانستان
5/8

این عکس بدون تاریخ ارائه شده توسط وزارت دفاع کوریای جنوبی در روز چهارشنبه، 9 نوامبر 2022، بقایای موشکی بازیابی شده را در دریای شرقی کوریای جنوبی نشان می دهد که طبق گزارش کوریای جنوبی، آن را موشک زمین به هوای SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است.

© AP Photo / Ahn Young-joon

تلویزیون تصویری از پرتاب راکت کوریای شمالی را در طول یک برنامه خبری در ایستگاه راه آهن سئول در سئول، کوریای جنوبی، چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 نشان می دهد. کوریای شمالی روز چهارشنبه حداقل یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی خود شلیک کرد.

تلویزیون تصویری از پرتاب راکت کوریای شمالی را در طول یک برنامه خبری در ایستگاه راه آهن سئول در سئول، کوریای جنوبی، چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 نشان می دهد. کوریای شمالی روز چهارشنبه حداقل یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی خود شلیک کرد. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

تلویزیون تصویری از پرتاب راکت کوریای شمالی را در طول یک برنامه خبری در ایستگاه راه آهن سئول در سئول، کوریای جنوبی، چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 نشان می دهد. کوریای شمالی روز چهارشنبه حداقل یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی خود شلیک کرد.

© AFP 2023 / Yonhap

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کره جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کره جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی  در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کره جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کوریا جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کوریا جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی  در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

بقایای یک قطعه به طول سه متر و عرض دو متر که طبق گفته ارتش کوریا جنوبی آن را راکت SA-5 کوریای شمالی شناسایی کرده است، در 9 نوامبر 2022 در وزارت دفاع سئول مشاهده شد. ارتش کوریای جنوبی در 9 نوامبر اعلام کرد که بقایای راکتی را که شمال در طول پرتاب‌های پرتاب اخیر از مرزهای دریایی دو کشور پرتاب کرده بود، بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала