سقوط طیاره جنگی Su-30 بر خانه دو منزله در ایرکوتسک

Telegram
عکس های ناشی از محل سقوط طیاره دفاعی-تعرضی سو-30 بر خانه دو منزله در ایرکوتسک روسیه منتشر شد.
© Sputnik / Dmitriy Emchuk /  مراجعه به بانک تصاویر

حریق یک خانه شخصی بر اثر سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

حریق یک خانه شخصی بر اثر سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
1/9

حریق یک خانه شخصی بر اثر سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان اطفائیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

کارمندان اطفائیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
2/9

کارمندان اطفائیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان اطفائیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

کارمندان اطفائیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
3/9

کارمندان اطفائیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

موتر عملیات عاجل صحی در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

موتر عملیات عاجل صحی در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
4/9

موتر عملیات عاجل صحی در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند.هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

کارمندان اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند.هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
5/9

کارمندان اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه خانه شخصی را که در نتیجه سقوط یک هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک به وجود آمد، خاموش کردند.هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

موتر های وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

موتر های وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
6/9

موتر های وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Governor of Irkutsk Oblast Igor Kobzev /  مراجعه به بانک تصاویر

موتر های وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

موتر های وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
7/9

موتر های وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

افسر پولیس و یک عمله اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

افسر پولیس و یک عمله اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
8/9

افسر پولیس و یک عمله اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

© Sputnik / Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

افسر پولیس و یک عمله اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

افسر پولیس و یک عمله اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت. - اسپوتنیک افغانستان
9/9

افسر پولیس و یک عمله اطفائیه وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک. هواپیمای Su-30 در ایرکوتسک در حین پرواز آزمایشی بخش خصوصی شهر سقوط کرد. در این سانحه دو پیلوت جان خود را از دست دادند، اما تلفات جانی نداشت.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала