همبرگر سازگار با محیط زیست تایلند با جیرجیرک

Telegram
نگاره های از همبرگرهای که از حشره ها در تایلند درست می شوند.
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، یک بشقاب "کریکت برگر" و جیرجیرک را در رستورانی در بانکوک نشان می دهد. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین مستقیما از کشتزارهای تایلند در غذا هستند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، یک بشقاب "کریکت برگر" و جیرجیرک را در رستورانی در بانکوک نشان می دهد. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین مستقیما از کشتزارهای تایلند در غذا هستند. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، یک بشقاب "کریکت برگر" و جیرجیرک را در رستورانی در بانکوک نشان می دهد. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین مستقیما از کشتزارهای تایلند در غذا هستند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب "بونس برگر" را نشان می دهد که با یک بشقاب "کریکت برگر" در رستورانش در بانکوک عکس گرفته است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا مستقیماً از مزارع تایلندهستند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب "بونس برگر" را نشان می دهد که با یک بشقاب "کریکت برگر" در رستورانش در بانکوک عکس گرفته است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا مستقیماً از مزارع تایلندهستند. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب "بونس برگر" را نشان می دهد که با یک بشقاب "کریکت برگر" در رستورانش در بانکوک عکس گرفته است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا مستقیماً از مزارع تایلندهستند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 31 آگوست 2022 گرفته شده، تنپوام موانگ لیم مالک "مزرعه کریکت بریکت" را نشان می دهد، که از چراغ مشعل گوشی هوشمند خود برای بررسی جیرجیرک هایی که در داخل کانتینرها در مزرعه خود در بانکوک بلند شده اند استفاده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا مستقیماً از مزارع تایلند هستند .

این نگاره که در 31 آگوست 2022 گرفته شده، تنپوام موانگ لیم  مالک "مزرعه کریکت بریکت" را نشان می دهد، که از چراغ مشعل گوشی هوشمند خود برای بررسی جیرجیرک هایی که در داخل کانتینرها در مزرعه خود در بانکوک بلند شده اند استفاده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا مستقیماً از مزارع تایلند هستند . - اسپوتنیک افغانستان
3/10

این نگاره که در 31 آگوست 2022 گرفته شده، تنپوام موانگ لیم مالک "مزرعه کریکت بریکت" را نشان می دهد، که از چراغ مشعل گوشی هوشمند خود برای بررسی جیرجیرک هایی که در داخل کانتینرها در مزرعه خود در بانکوک بلند شده اند استفاده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا مستقیماً از مزارع تایلند هستند .

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 31 آگوست 2022 گرفته شده است نشان می دهد که جیرجیرک ها در داخل ظروف در مزرعه ای در بانکوک پرورش داده می شوند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره که در 31 آگوست 2022 گرفته شده است نشان می دهد که جیرجیرک ها در داخل ظروف در مزرعه ای در بانکوک پرورش داده می شوند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

این نگاره که در 31 آگوست 2022 گرفته شده است نشان می دهد که جیرجیرک ها در داخل ظروف در مزرعه ای در بانکوک پرورش داده می شوند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پیامی را نشان می دهد که داخل یک رستوران "کریکت برگر" در بانکوک نوشته شده است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پیامی را نشان می دهد که داخل یک رستوران "کریکت برگر" در بانکوک نوشته شده است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پیامی را نشان می دهد که داخل یک رستوران "کریکت برگر" در بانکوک نوشته شده است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، دستان پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، دستان پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، دستان پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب بونسی برگر را نشان می دهد که در رستوران خود در بانکوک یک "کریکت برگر" آماده می کند. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، یک بشقاب "کریکت برگر" و جیرجیرک را در رستورانی در بانکوک نشان می دهد. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، یک بشقاب "کریکت برگر" و جیرجیرک را در رستورانی در بانکوک نشان می دهد. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

این نگاره که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، یک بشقاب "کریکت برگر" و جیرجیرک را در رستورانی در بانکوک نشان می دهد. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

این نگاره، که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب "بونسی برگر" را نشان می دهد که با یک بشقاب "کریکت برگر" در رستورانش در بانکوک عکس گرفته است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

این نگاره، که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب "بونسی برگر" را نشان می دهد که با یک بشقاب "کریکت برگر" در رستورانش در بانکوک عکس گرفته است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

این نگاره، که در 30 آگوست 2022 گرفته شده است، پوریپات تیاپایرات، صاحب "بونسی برگر" را نشان می دهد که با یک بشقاب "کریکت برگر" در رستورانش در بانکوک عکس گرفته است. - صدای ترش یا تروق وجود ندارد، اما جیرجیرک ها در منوی یکی از همبرگرهای پاپ آپ بانکوک وجود دارند که نشان دهنده جدیدترین راه برای ترکیب گوشت غنی از پروتئین در غذا هستند - مستقیماً از مزارع تایلند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала