رزمایش فرماندهی و ستاد راهبردی "ووستوک-2022" در زمین آموزشی سرگئیفسکی

Telegram
رزمایش راهبردی "وستوک - 2022 " در روسیه برگزارشده است. نیروهای منطقه نظامی شرق روسیه در این رزمایش که به رهبری رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه برگزار شده، شرکت دارند.
© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

هلیکوپتر چند منظوره Mi-8 در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

هلیکوپتر چند منظوره Mi-8 در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
1/18

هلیکوپتر چند منظوره Mi-8 در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

سربازان در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.   - اسپوتنیک افغانستان
2/18

سربازان در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

هلیکوپترهای Mi-24 در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی

هلیکوپترهای Mi-24 در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی - اسپوتنیک افغانستان
3/18

هلیکوپترهای Mi-24 در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان هندی در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

سربازان هندی در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
4/18

سربازان هندی در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

سامانه های موشکی ضد هوایی (SAM) "Tor-M2" در رزمایش فرماندهی راهبردی و ستادی "Vostok-2022" در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

سامانه های موشکی ضد هوایی (SAM) "Tor-M2" در رزمایش فرماندهی راهبردی و ستادی "Vostok-2022" در زمین آموزشی سرگئیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
5/18

سامانه های موشکی ضد هوایی (SAM) "Tor-M2" در رزمایش فرماندهی راهبردی و ستادی "Vostok-2022" در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

عملیات سیستم موشک پرتاب چندگانه اوراگان در طول تمرینات فرماندهی راهبردی و کارکنان وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

عملیات سیستم موشک پرتاب چندگانه اوراگان در طول تمرینات فرماندهی راهبردی و کارکنان وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
6/18

عملیات سیستم موشک پرتاب چندگانه اوراگان در طول تمرینات فرماندهی راهبردی و کارکنان وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

سامانه موشکی پرتاب چندگانه (MLRS) "گراد" در تمرینات فرماندهی راهبردی و ستادی "ووستوک - 2022" در زمین آموزشی سرگیفسکی

سامانه موشکی پرتاب چندگانه (MLRS) "گراد" در تمرینات فرماندهی راهبردی و ستادی "ووستوک - 2022" در زمین آموزشی سرگیفسکی - اسپوتنیک افغانستان
7/18

سامانه موشکی پرتاب چندگانه (MLRS) "گراد" در تمرینات فرماندهی راهبردی و ستادی "ووستوک - 2022" در زمین آموزشی سرگیفسکی

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
8/18

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
9/18

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

سربازان در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
10/18

سربازان در تمرینات فرماندهی و ستاد راهبردی وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
11/18

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

کار هوانوردی در فرماندهی استراتژیک و تمرینات ستادی "Vostok-2022" در زمین آموزشی سرگیفسکی.

کار هوانوردی در فرماندهی استراتژیک و تمرینات ستادی "Vostok-2022" در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
12/18

کار هوانوردی در فرماندهی استراتژیک و تمرینات ستادی "Vostok-2022" در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
13/18

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

یک هلیکوپتر تهاجمی Ka-52 در طول تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

یک هلیکوپتر تهاجمی Ka-52 در طول تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
14/18

یک هلیکوپتر تهاجمی Ka-52 در طول تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان بلاروس در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

سربازان بلاروس در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
15/18

سربازان بلاروس در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
16/18

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
17/18

یک سرباز در رزمایش فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگیفسکی.

© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky /  مراجعه به بانک تصاویر

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی. - اسپوتنیک افغانستان
18/18

تجهیزات نظامی در تمرینات فرماندهی استراتژیک وستوک-2022 در زمین آموزشی سرگئیفسکی.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала