افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" به روایت تصویر

Telegram
اسپوتنیک افغانستان توجه شما را به مراسم افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو جلب می‌دارد.
© Sputnik / Pavel Bednyakov  /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگنده چند منظوره نسل پنجم روسی Su-57 در نمایشگاه به عنوان بخشی از همایش بین المللی نظامی-فنی آرمیا-2022 در مرکز کنگره و نمایشگاه پاتریوت.

جنگنده چند منظوره نسل پنجم روسی Su-57 در نمایشگاه به عنوان بخشی از همایش بین المللی نظامی-فنی آرمیا-2022 در مرکز کنگره و نمایشگاه پاتریوت. - اسپوتنیک افغانستان
1/18

جنگنده چند منظوره نسل پنجم روسی Su-57 در نمایشگاه به عنوان بخشی از همایش بین المللی نظامی-فنی آرمیا-2022 در مرکز کنگره و نمایشگاه پاتریوت.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich  /  مراجعه به بانک تصاویر

هلیکوپتر تهاجمی Mi-28N "شکارچی شب" در مراسم افتتاحیه همایش "Army-2022" در پایگاه هوایی کوبینکا در روسیه.

هلیکوپتر تهاجمی Mi-28N "شکارچی شب" در مراسم افتتاحیه همایش "Army-2022" در پایگاه هوایی کوبینکا در روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
2/18

هلیکوپتر تهاجمی Mi-28N "شکارچی شب" در مراسم افتتاحیه همایش "Army-2022" در پایگاه هوایی کوبینکا در روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov  /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه ایران در نمایشگاه تسلیحات به عنوان بخشی از همایش بین المللی نظامی-فنی آرمیا-2022 در مرکز کنگره و نمایشگاه پاتریوت.

غرفه ایران در نمایشگاه تسلیحات به عنوان بخشی از همایش بین المللی نظامی-فنی آرمیا-2022 در مرکز کنگره و نمایشگاه پاتریوت. - اسپوتنیک افغانستان
3/18

غرفه ایران در نمایشگاه تسلیحات به عنوان بخشی از همایش بین المللی نظامی-فنی آرمیا-2022 در مرکز کنگره و نمایشگاه پاتریوت.

© Sputnik / Pavel Bednyakov  /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایندگان میانما در جلسه همایش بین المللی نظامی -فنی "آرمیا -2022" در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

نمایندگان میانما در جلسه همایش بین المللی نظامی -فنی "آرمیا -2022" در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
4/18

نمایندگان میانما در جلسه همایش بین المللی نظامی -فنی "آرمیا -2022" در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیماهای "میگ- 29" از گروه آکروباتیک "استریژی" در حین پرواز در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

هواپیماهای "میگ- 29" از گروه آکروباتیک "استریژی" در حین پرواز در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
5/18

هواپیماهای "میگ- 29" از گروه آکروباتیک "استریژی" در حین پرواز در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه شرکت تولید کننده لباس فرم "BTK گروپ"در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

غرفه شرکت تولید کننده لباس فرم "BTK گروپ"در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
6/18

غرفه شرکت تولید کننده لباس فرم "BTK گروپ"در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه وزارتخانه اوضاع غیرمترقبه روسیه در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

غرفه وزارتخانه اوضاع غیرمترقبه روسیه در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
7/18

غرفه وزارتخانه اوضاع غیرمترقبه روسیه در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه دولتی "روس اتم" در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

غرفه دولتی "روس اتم" در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
8/18

غرفه دولتی "روس اتم" در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگنده "سو -35" عضو تیم ایروباتیک "شوالیه های روسی"در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

جنگنده "سو -35" عضو تیم ایروباتیک "شوالیه های روسی"در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
9/18

جنگنده "سو -35" عضو تیم ایروباتیک "شوالیه های روسی"در زمان مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی -فنی "آرمیا -2022" در روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

جلسه همایش بین المللی نظامی -فنی "آرمیا -2022" در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

جلسه همایش بین المللی نظامی -فنی "آرمیا -2022" در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.  - اسپوتنیک افغانستان
10/18

جلسه همایش بین المللی نظامی -فنی "آرمیا -2022" در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان در غرفه شرکت هواپیمایی متحد در نمایشگاه،در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

بازدیدکنندگان در غرفه شرکت هواپیمایی متحد در نمایشگاه،در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
11/18

بازدیدکنندگان در غرفه شرکت هواپیمایی متحد در نمایشگاه،در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو - اسپوتنیک افغانستان
12/18

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

مدل ایستگاه راداری بر فراز افق موج سطحی "پودسلنوخ-ای"در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

مدل ایستگاه راداری بر فراز افق موج سطحی "پودسلنوخ-ای"در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
13/18

مدل ایستگاه راداری بر فراز افق موج سطحی "پودسلنوخ-ای"در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو - اسپوتنیک افغانستان
14/18

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو - اسپوتنیک افغانستان
15/18

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماکت ها درغرفه "روسکسموس" در چارچوب نمایشکاه نظامی- فنی در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

ماکت ها درغرفه "روسکسموس" در چارچوب نمایشکاه نظامی- فنی در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
16/18

ماکت ها درغرفه "روسکسموس" در چارچوب نمایشکاه نظامی- فنی در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو - اسپوتنیک افغانستان
17/18

افتتاحیه همایش "آرمیا -2022" در مسکو

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشکاه نظامی- فنی در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

نمایشکاه نظامی- فنی در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
18/18

نمایشکاه نظامی- فنی در مرکز کنگره و مرکز نمایشگاهی "پاتریوت" روسیه.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала