مهاجرت میلیونی خرچنگ در کوبا

Telegram
همه ساله، در طول فصل تولید مثل، مهاجرت میلیونی خرچنگ های قرمز آغاز می شود . این موجودات در فصل باران های بهاری نمایشی از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفرینند.
© AP Photo / Ramon Espinosa

خرچنگ ها در فصل باران های بهاری ، بیرون می آیند و برای ادامه نوع خود به سمت ساحل حرکت می کنند.

خرچنگ ها  در فصل باران های بهاری ، بیرون می آیند و برای ادامه نوع خود به سمت ساحل حرکت می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

خرچنگ ها در فصل باران های بهاری ، بیرون می آیند و برای ادامه نوع خود به سمت ساحل حرکت می کنند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

خرچنگ های قرمز فقط در خشکی زندگی می کنند ، اگرچه اجداد آنها از دریا بیرون آمده اند ، اما امروزه خرچنگ ها می توانند هوا را تنفس کنند و به هیچ وجه مستعد شنا نیستند.

خرچنگ های قرمز فقط در خشکی زندگی می کنند ، اگرچه اجداد آنها از دریا بیرون آمده اند ، اما امروزه خرچنگ ها می توانند هوا را تنفس کنند و به هیچ وجه مستعد شنا نیستند. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

خرچنگ های قرمز فقط در خشکی زندگی می کنند ، اگرچه اجداد آنها از دریا بیرون آمده اند ، اما امروزه خرچنگ ها می توانند هوا را تنفس کنند و به هیچ وجه مستعد شنا نیستند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل جنوب ماتانزاس کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. پس از آن این خیل عظیم دوباره راهی جنگل می‌شود و نمایشی دیگر از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفریند.

میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل جنوب ماتانزاس کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. پس از آن این خیل عظیم دوباره راهی جنگل می‌شود و نمایشی دیگر از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفریند. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل جنوب ماتانزاس کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. پس از آن این خیل عظیم دوباره راهی جنگل می‌شود و نمایشی دیگر از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفریند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل جنوب ماتانزاس کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. پس از آن این خیل عظیم دوباره راهی جنگل می‌شود و نمایشی دیگر از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفریند.

میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل جنوب ماتانزاس کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. پس از آن این خیل عظیم دوباره راهی جنگل می‌شود و نمایشی دیگر از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفریند. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل جنوب ماتانزاس کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. پس از آن این خیل عظیم دوباره راهی جنگل می‌شود و نمایشی دیگر از شگفتی‌های طبیعت را می‌آفریند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

سفر سالانه خرچنگ‌های کوبا آغاز شده است. میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند.

سفر سالانه خرچنگ‌های کوبا آغاز شده است. میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل  کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

سفر سالانه خرچنگ‌های کوبا آغاز شده است. میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

سفر سالانه خرچنگ‌های کوبا آغاز شده است. میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند.

سفر سالانه خرچنگ‌های کوبا آغاز شده است. میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل  کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

سفر سالانه خرچنگ‌های کوبا آغاز شده است. میلیون‌ها خرچنگ از مارچ تا جون هر سال از جنگل‌های اطراف راهی دریا و سواحل کوبا می‌شوند تا در آن‌جا جفت‌گیری کنند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

روش مهاجرت برای خرچنگ ها در حالت کاملاً ایمن اتفاق نمی افتد ، زیرا مسیرها عبور می کنند ، از جمله از جاده هایی که ماشین ها در آن حرکت می کنند ، بنابراین همه به مقصد نمی رسند ، اما در عین حال ، مقامات به حفظ جمعیت کمک می کنند و از طریق راه های موجود به بیشتر خرچنگ ها کمک می کنند تا به هدف خود برسند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала