پیامدهای گردباد ویرانگر امریکا به روایت تصویر

Telegram
طوفان و گردباد‌های ویرانگر در چند ایالت امریکا، با برجا گذاشتن ده‌ها قربانی، زندگی بیش از پنجاه میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
© REUTERS / Cheney Orr

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است - اسپوتنیک افغانستان
1/15

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

© REUTERS / Chris Phillips / Maverick Media Group

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است - اسپوتنیک افغانستان
2/15

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

© AP Photo / Jeff Roberson

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است - اسپوتنیک افغانستان
3/15

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

© AP Photo / Jeff Roberson

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است - اسپوتنیک افغانستان
4/15

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

© AFP 2023 / Brett Carlsen

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است - اسپوتنیک افغانستان
5/15

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

© AFP 2023 / Brett Carlsen

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است - اسپوتنیک افغانستان
6/15

گردبادها در ایالت‌های ایلینوی، میزوری، آرکانزاس، کنتاکی و تنسی ویرانی‌هایی را به بار آورده است

© REUTERS / Cheney Orr

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد. - اسپوتنیک افغانستان
7/15

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

© AFP 2023 / Brett Carlsen

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد. - اسپوتنیک افغانستان
8/15

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

© REUTERS / Cheney Orr

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد. - اسپوتنیک افغانستان
9/15

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

© AFP 2023 / Brett Carlsen

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد. - اسپوتنیک افغانستان
10/15

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

© AFP 2023 / Brett Carlsen

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد. - اسپوتنیک افغانستان
11/15

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

© REUTERS / Cheney Orr

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد. - اسپوتنیک افغانستان
12/15

بیش از 70 نفر در کنتاکی در طوفان‌های جمعه شب جان باختند، که ده‌ها نفر از آنها در یک کارخانه شمع سازی بودند و انتظار می‌رود تعداد کشته ها به بالای 100 نفر برسد.

© AP Photo / Dylan T. Lovan

سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدارهایی را برای وقوع گردباد در مناطقی از ایالت‌های آرکانزاس، تنسی، میسوری و ایلینوی صادر کرده است.

سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدارهایی را برای وقوع گردباد در مناطقی از ایالت‌های آرکانزاس، تنسی، میسوری و ایلینوی صادر کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
13/15

سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدارهایی را برای وقوع گردباد در مناطقی از ایالت‌های آرکانزاس، تنسی، میسوری و ایلینوی صادر کرده است.

© REUTERS / George Walker IV / The Tennessean / USA TODAY

سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدارهایی را برای وقوع گردباد در مناطقی از ایالت‌های آرکانزاس، تنسی، میسوری و ایلینوی صادر کرده است.

سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدارهایی را برای وقوع گردباد در مناطقی از ایالت‌های آرکانزاس، تنسی، میسوری و ایلینوی صادر کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
14/15

سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدارهایی را برای وقوع گردباد در مناطقی از ایالت‌های آرکانزاس، تنسی، میسوری و ایلینوی صادر کرده است.

© AFP 2023 / John Amis

حداقل 12 نفر بر اثر گردبادهای ویرانگر در سایر ایالت‌ها از جمله شش نفر در انبار آمازون در ایلینوی جان باختند.

حداقل 12 نفر بر اثر گردبادهای ویرانگر در سایر ایالت‌ها از جمله شش نفر در انبار آمازون در ایلینوی جان باختند. - اسپوتنیک افغانستان
15/15

حداقل 12 نفر بر اثر گردبادهای ویرانگر در سایر ایالت‌ها از جمله شش نفر در انبار آمازون در ایلینوی جان باختند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала