متن کامل قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان 1399

© Sputnik / JAKمتن کامل قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان 1399
متن کامل قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان 1399 - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
لویه جرگه مشورتی صلح برای سه روز در کابل برگزار شد، در نشست بزرگ 3 هزارو 200 تن اشتراک داشتند.

به گزارش اسپوتنیک، بحث اساسی این جرگه رهایی 400 زندانی گروه طالبان بود و در روز سوم شرکت کننده‌گان طرح پیشنهادی خود را در قالب یک قطعه‌نامه 25 ماده‌ای نشر کردند. داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی ریاست این جرگه را به عهده داشت.

 1. .اعضای لویه جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت می نمایند.
 2. .جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح ، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تائید مینماید.
 3. .درصورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، الزم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم گردند.
 4. .اطمینان حاصل گردد تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچ گونه بهانه‌ای بصورت فوری آغاز گردد.
 5. جرگه خواستار جدی تامین آتش بس فوری و دوامدار در کشور بوده و از جامعه جهانی به خصوص ایاالت متحده امریكا میخواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.
 6. برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که رها میگردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیتهای آنان نظارت بعمل آید.
 7. .با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام مینماید، جرگه از طالبان نیز میخواهد تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت ادا و آنها را عاجل رها نماید.
 8. حق العبدی آنانیکه از جانب طالبانِ رها شده، متضرر گردیده اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد.
 9. .ما از جامعه جهانی تقاضا مینماییم تا از مداخالت کشورهاییکه در بی‌ثباتی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل می‌باشند و یا از گروههای تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند.
 10. .در حالیکه تالشهای صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان میخواهند تا خشونتهای مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند. ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری مینماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت .
 11. ارزشهای اسالمی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.
 12. در مذاکرات صلح اصل مردم سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیتهای قومی ، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.
 13. .اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تاکید می نمایند که زنان کشور بحیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسه صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.
 14. اعضای لویه جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیشبینیشده در خود آن امكان‌پذیر میباشد.
 15. .اعضای لویه جرگه پیشنهاد می نمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسه صلح، فعالیتهای آن باید به والیات کشور نیز گسترش داده شود.
 16. جرگه تاکید بر شفافیت پروسه صلح دارد و توقع مینماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره‌کننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.
 17. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و ق ربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.
 18. جرگه تاکید مینماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور میگردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانیهای مردم مرفوع گردد.
 19. به منظور ارجگزاری به نیرویهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت میباشند ، پیشنهاد میگردد تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آنعده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صالحیت مقام ریاست جمهوری میباشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعالوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محكوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند .
 20. دولت جمهوری اسالمی افغانستان موظف است تا رهنماییهای مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره‌ کننده اقدامات الزم را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسه صلح تقویت گردد.
 21. جرگه تاکید مینماید تا شرایط الزم برای مذاکرات جمهوری اسالمی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بیطرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.
 22. .اعضای جرگه از همكاری و حمایتهای جامعه بینالمللی بویژه ایاالت متحده امریكا
  سپاسگزاری مینمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمکها و حمایتهای خویش ادامه دهند.
 23. از کشورها و سازمان همكاریهای اسالمی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسالمی خویش را در برابر قربانیهای بیشایبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا نمایند.
 24. اعضای لویه جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشوره‌ها و همكاری‌های الزم در طول پروسه صلح اعالن میدارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویتهای آن میباشد، از مشوره‌ها و ظرفیتها ی اعضای لویه جرگه استفاده بهینه نماید.
 25. از آنجایی‌که اعضای جرگه در کمیته‌های کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات بحیث ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه هدایت داده شود.
نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала