سی آی ای – سازمان جنایتکار است

© AP Photo / Carolyn Kasterسی آی ای – سازمان جنایتکار است
سی آی ای – سازمان جنایتکار است - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
پول ستیگان (Pål Steigan) در Steigan blogger، منتشره ناروی می نویسد، لارس شیل (Lars Schall) به ارتباط 70مین سالگرد CIA با دوگلاس والینتاین (Douglas Valentine) برای مجله Counterpunch محصاحبه انجام داده است. بخش های این مصاحبه را خدمت خوانندگان تقدیم میداریم.

دوگلاس والینتاین کتاب های تحت عناوین «The Hotel Tacloban» («هوتل تاکلوبان»)،«The Phoenix Program» ، («پروگرام سیمرغ»)، «The Strength of the Wolf» («قوت گرگ»)، «The Strength of the Pack» («قوت گله») و «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («CIA به مثابه سازمان جنایتکار: عملیات مخفیانه امریکا و تمام جهان را فاسد می سازد») منتشر ساخته است.
لارس شیل: 70 سال قبل، در تاریخ 18 سپتمبر سال 1947، قانون National Security Act تصویب شد و به این ترتیب اداره استخبارات مرکزی، CIA تاسیس شد. دوگلاس، شما CIA را «شاخه سازمان یافته جنایتکار حکومت امریکا میخوانید». چرا؟
دوگلاس والینتاین: هر چیزی که CIA انجام میدهد، غیرقانونی شمرده میشود. از همینرو حکومت آن را توسط خلعت سیاه محرمیت می پوشاند. در حال که طراحان افسانه های رشته های اطلاعاتی امریکا را قلعه مدافع صلح و دموکراسی ترسیم میکنند، ماموران CIA سازمان های جنایتکار را در سراسر جهان رهبری میکند. بطور مثال، CIA یکی از مشهورترین تاجران مواد مخدر بنام سانتو ترافیکانتی (Santo Trafficante) را در سال های پنجاه و شصت قرن گذشته استخدام کرد، تا فیدل کاسترو را بکشد. CIA در بدل به ترافیکانتی اجازه صادرنمودن تن ها مواد مخدر به امریکا داد. CIA موسسات خودی اسلحه سازی، کمپنی های ترانسپورتی و سازمان های بانکی ایجاد میکند، تا انجام عملیات کثیف سازمان های جنایتکار را آسانتر کند که مصروف تجارت مواد مخدر می باشند. در بانک های نواحی آزاد اقتصادی پول مافیا با پول های CIA تا زمان خلط میشوند، تا لحظه که تفکیک آنها از یک دیگر ناممکن گردد.
تجارت مواد مخدر فقط یک مثال است.
سوال — شیوه دلچسپ CIA «امکان شبه حقیقت نفی کردن» (plausible deniability) می باشد. لطفاً، این را بصورت مفصل توضیح نمائید.
— CIA هیچ کار را انجام نمیدهد که از آن امتناع ورزیدن ناممکن باشد. به من در این باره توم دوناهیو (Tom Donohue) مامور متقاعد بلندپایه CIA معلومات داد.
در سال 1984 ویلیام کولبی رئیس اسبق CIA در مورد کمک کردن به من، وقتیکه من میخواستم کتاب تحت عنوان «The Phoenix Program» بنویسم، موافقه نمود. کولبی در سال 1985 به من توم دوناهیو را معرفی کرد. دوناهیو مسوولیت «عملیات محرمم CIA در ویتنام در دوران سال های 1964 تا 1966 بردوش داشت. او برنامه های زیادی را طرح کرده بود که در پروگرام Phoenix شامل گردیده بود. چون کولبی صفت مرا میکرد، دوناهیو نسبت به من نهایت مهربان بود و چیزهای زیادی در این مورد معلومات داد که CIA چگونه فعالیت میکند.
جنایات سازمان یافته
نیلسون بریکهیم (Nelson Brickham) افسر CIA که برنامه Phoenix را ایجاد کرده بود، به من راجع به همکاران خود چنین معلومات داد:«من خدمات استخباراتی را به مثابه شیوه بسیار قابل قبول تبارز تمایلات جنایتکارانه خود تشریح کردم. جوان با تمایلات بسیار قوی جنایی، ولی بیش از حد ترسو، تا به جنایتکار مبدل گردد، در کدام موسسه مانند CIA وظیفه دریافت میکند، اگر او تحصیلات لازم داشته باشد». بریکهیم ماموران CIA را به مثابه مردم با مفکوره «میخواهم اجیر باشم» که شیوه اجتماعی قابل قبول اجرای چنین چیزها (و، میتوانم بکشم و در بدل این پول خوب بدست آورم)، تشریح کرد.
ماموران CIA مردم کاملا تابع و با دسپلین هستند و به خاطر انجام هرگونه اعمال جنایتکارانه از پیگرد قضایی مصوون می باشند.
قاتلان دارنده امتیاز
ماموران CIA کارت حقیقی هویت و محافظان دارند، به همه جا در طیارات شخصی پرواز میکنند، در ویلاها زندگی میکنند و قتل ها را به وسیله وسایل عصری انجام میدهند. آنها به جنرالان اردو میگویند که چه کار را باید انجام دهند. آنها رهبری کمیته های کانگرس را بردوش دارند. آنها بدون هراس از کیفر اعمال و با بی تفاوتی رهبران دولتی و اطفال بی گناه را به قتل میرسانند. برای آنها همه و هرچیز، به استثنای آمران، تخنیک استهلاکی محسوب میشود.
تجارت مواد مخدر
— به نظر شما، «بزرگترین و تیره ترین راز مقامات عالیرتیه امنیتی» اینست که آنها در تجارت جهانی مواد مخدر شرکت دارند. این فعالیت چگونه بوجود آمد؟
— CIA دو جهت اداره تجارت مواد مخدر و کنترول بر آن از نام منافع موسساتی دارد که امریکا را اداره میکند. تذکر این نقطه مهم است که شرکت حکومت امریکا در تجارت مواد مخدر قبل از بوجود آمدن CIA به مثابه وسیله کنترول بر دولت ها و همچنان بر جنبش های سیاسی و اجتماعی در این دول، بشمول امریکا، آغاز شده بود. این کار در سال های بیست قرن گذشته زمان آغاز شده بود، وقتیکه امریکا به رژیم ناسیونالیستی چان کایشی در چین کمک مینمود که از امکانات تجارت مواد مخدر استفاده میکرد.
در دوران جنگ جهانی دوم سلف CIA، اداره خدمات استراتیژیک (OSS)، چریکان که در کاچین با جاپانیان می جنگیدند، از نظر تریاک تامین میکرد. اداره مذکور و نظامیان امریکا هنگام جنگ جهانی دوم با جهان جنایات امریکا رابطه برقرار نمود و بعداً از قاچاقچیان مواد مخدر امریکایی حمایت مینمودند که آنها برای اجرای کارهای کثیف خود در کشور و خارج از آن استخدام میکردند.
CIA و تریاک افغانستان

© AP Photo / David Guttenfelder ترافیک مواد مخدر افغانستان به کجا منتهی میشود؟
 ترافیک مواد مخدر افغانستان به کجا منتهی میشود؟ - اسپوتنیک افغانستان
ترافیک مواد مخدر افغانستان به کجا منتهی میشود؟

— آیا CIA امروز در تجارت تریاک افغانستان شرکت مینماید یا خیر؟
— در افغانستان ماموران CIA تجارات مواد مخدر را از دفاتر مخفی خود اداره میکند. تولید مواد مخدر بعد از آن افزایش یافت، وقتیکه آنها در سال های 2001 — 2002 حکومت کرزی و شبکه استخبارات را در مقاومت افغانستان به کمک «مردم دوست ملکی» ایجاد کردند، قوماندان جبهه گل آقا شیرزی که مصروف تجارت تریاک بود، به خدمت جلب کرد. بخش اعظم جامعه امریکا در این باره هیچ چیزی نمی داند که مردم افغانستان یکبار دیگر فقط بعد از آن سلاح به دست گرفتند، وقتیکه CIA شیرزی را به قدرت رساند.
شیرزی یکجا با برادران کرزی CIA را توسط شبکه مخبران تامین کرد که به کار برخلاف رقبای کاری شان، نه برضد طالبان، کمر بستند. طوریکه آنند گوپال (Anand Gopal) در اثر خود تحت عنوان «No Good Men Among the Living» («در بین زنده ها مردم خوب وجود ندارد») می نویسد: CIA در نتیجه اشاره شیرزی هنگام عملیات تلاشی بصورت منظم مهمترین رهبران افغانستان را شکنجه میکرد و به قتل میرساند که باعث افزایش روحیه افراطی در بین مردم افغانستان گردید. CIA جنگ را به مثابه بهانه برای تمدید اشغال و استعمار در افغانستان آغاز کرد.
شیرزی در بدل تمام خدمات اش قرارداد اعمار پایگاه نظامی امریکایی در افغانستان و تجارت مواد مخدر دریافت کرد.
پروگرام « Phoenix»
— آیا امریکا میتودهای « Phoenix» را در افغانستان استفاده میرد؟ من در رابطه با آغاز عملیات «آزادی شکست ناپذیر»، وقتیکه رهبران طالبان در اولین لحظات از جنگ دست برداشتند، می پرسم.
— افغانستان — موضوع تحقیق پروگرام ستندرد دو قشری « Phoenix» بود که در ویتنام جنوبی طراحی شده بود. این پیشبرد جنگ پارتیزانی بود که بر ضد «کدرهای بسیار ارزشمند» به منظور استخدام و نابودسازی آنها، متوجه بود. این سطح عالی است. این همچنان پیشبرد جنگ روانی بر ضد مردم ملکی به شیوه بود، تا همه بدانند که آنها را میتوانند اختطاف کنند، به زندان ها بیندازند، شکنجه، شانتاژ کنند و به قتل برسانند، اگر بر شخص گمان حمایت از دشمن بوجود آید. این سطح دومی بود. مردم ملکی را ترور میکنند، تا آنها از حکومت دست نشانده امریکا حمایت کنند.
پروگرام « Phoenix» در زمان جنگ ویتنام ساخته شده بود، تا شبکه جبهه آزادی بخش ویتنام جنوبی را (به وسیله اجنتان نفوذ داده شده، زندانی کردن، تحقیق و کشتن) تشخیص و «خنثی سازد».
CIA در تمام جهان از بیش از 700 پایگاه عملیات تخریبی انجام میدهد. CIA شبکه وسیع رسانه ها دارد که از رازهای CIA دفاع میکنند. رسانه ها و CIA یک سان اند. CIA به رسانه ها به خاطر کنترول همگانی نیاز دارد.
— آیا CIA دشمن ملت امریکا است؟
— آری. این وسیله قشر متمول سیاسی است که مصروف انجام کار کثیف خود می باشد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала