ستالیپین شخصیت بزرگ قرن بیستم درتاریخ روسیه

Telegram
پیترارکادیویچ ستالیپین صدراعظم روسیه ۱۹۰۶-۱۹۱‍۱

ستالیپین در اپریل سال ۱۸۶۲ بدنیا آمد ٬ در اوایل قرن بیست وی به حیث ریفورماتور بزرگ در تاریخ روسیه ثبت گردیده. ستالیپین در شکست انقلاب ۱۹۰۵-۱۹۰۷ رول عمده داشت. در ايریل امپراتور روس نیکولای دوم مقام وزیر داخله روسیه را به وی پیشنهاد نمود و بعد از کمتر زمانی وی به مقام صدراعظم روسیه نایل آمد، در این مقام وی تا اخیر زندگی خود باقی ماند وی یک تعداد قوانین ای را ایجاد نمود که در تاریخ روسیه به نام ریفورم های زراعتی ستالیپین ثبت است. عمده ترین ماده ای این ریفورم: حق مالکیت دهقانان بر زمین بود. قابل یاد آوریست که قوانین محکمه صحرایی نظامی از اوامر دیگریست که اولین باروی در زمانش نافذ نمود و تا به حال مورد بحث تاریخ نویسان قرار دارد، و بعضآ وی را شدیدآ به خاطر قوانین ظالمانه اش مورد انتقاد قرار می دهند. ستالیپین شخص بی حراس بود ٬ ۱۱ بار حمله ترور را انقلابیون بالایش سازمان دادند٬ آخرین حمله بالایش در کیف باعث مرگش شد. در اپریل سال ۱۹۰۶ستالیپین را امپراتور نیکولای دوم نزد خود دعوت نمود و به پاس خدمات ارزشمند اش به سمت گورنردر ولایت ساراتوف وی را به حیث وزیر داخله روسیه تزاری انتصاب نمود٬ تا این مدت زمان ۴ بار از حملات تروریستی ستالیپین جان به سلامت برده بود و دو وزیر داخله قبل از وی در عملات تروریستی جان خود را از دست داده بودند. از ترس جان بسیاری از اراکین بلند پایه دولتی از سمت وزارت داخله پای می کشیدند. امپرتور ستالیپین را نزد خود خواست و برایش اظهار نمود: پیتر ارکادیویچ از شما خواهش می کنم که این مقام را بپزیرید.وی در اول ابا ورزید. امپرتور در جواب گفت: بناً من به شما امر می کنم، ستالیپین پزیرفت و از ساراتف به مسکو برگشت.
این مقام در بین تمامی وزرا از لحاظ رول و صلاحیت های کاری اش در روسیه درجه اول بود،پوسته و تلگراف٬ پلیس ٬زندان و تبعید گاه ها٬ گورنر ها (والایان) و ولسوال ها٬ حل مسایل ارتزاقی در صورت کمبودی حاصلات٬ اطفاحیه٬ صحت عامه٬ محاکم محلی، این همه تحت صلاحیت های وزارت داخله روسیه قرار داشت. بعد از اینکه وی به مقام صدراعظم انتصاب گردید ٬ همزمان وزیر داخله نیز تا اخیر عمرش باقی ماند. شروع دوره کاری اش با شروع کاراولین دومای(پارلمان) روسیه مطابقت نمود٬ که در مجموع نمایندگان چپی را تشکیل می داد واز شروع کار خود دوما سرمخالفت را با دولت گرفت. اما ستالیپین بهترین نطق و بیان داشت ٬ بعضی از الفاظ وی حتا به مقوله تبدیل شده ، بین ارگانهای مقننه و اجراییه کشور از همان آوان اولین دومای روسیه تضاد ها ایجاد گردید. در ۸ جولای ۱۹۰۶ امپراتور دومای دولتی را منحل نمود و ستالیپین شروع به مذاکرات را با اعضای مقتدر و فعال پارلمان ،جهت دعوت شان به کابینه ، آغاز کرد. اما آنها چنان شرایط ای را برای ستالیپین پیشکش نمودند که برای وی هیچ قابل قبول نبود و در اخیر جولای مذاکرات بی نتیجه خاتمه یافت. کاردومای دوم هم با تشنجات شدید همراه بود ٬ در ارگان مقننه بیشتر از صد نمایندگان احزاب ایکه خواستار از بین بردن نظام حاکم بودند٬ حضور یافتند،رهبران احزاب ایکه بار ها طرح ترور مقامات عالی رتبه کشور را داشتند. حکومت به دومای دواتی التیماتوم را صادر نمود و تقاضا نمود که مصونیت قانونی نمایندگان ایکه در ترور ها دست دارند٬ لغوه گردد. وی منتظر نتایج پیشنهادات خود نماند و دومای دولتی را ملغا قرار داد. سیستم جدید انتخاباتی در انتخابات دور سوم و چهارم باعث آن شد که نمایندگان زمینداران بزرگ و اقشار معتبر جامعه حضور بیشتر یابند و نمایندگان حکومت نفوذ بیشتر پیدا کردند.
قانون ایکه سر و صدای زیادی برانداخت و ستالیپین در دومای سوم توانست آنرا پاس نماید، همان قانون ایکه قبلآ من اشاره نمودم، یعنی قانون محکمه نظامی صحرایی.
دوستان در سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۷ دهاهزار عمال تروریستی صورت گرفت که در نتیجه باعث مرگ نه هزار نفر از جمله مقامات عالی رتبه دولتی و همچنان شهروندان بی گناه که تصادفآ مورد اصابت قرار گرفتند. در سالهای ۱۹۰۵-۱۹۰۷ خود ستالیپین شخصآ مورد عملات تروریستی انقلابیون قرار گرفت. حتا یگانه فرزند وی را که دو سال عمر داشت مسموم نمودند. دوستان و نزدیکان ستالیپین نیز مورد ترور انقلابیون قرار گرفتند. قاتلین دو نفر از نزدیکان ویرا که یکی آن قاتل وزیر داخله قبل از وی بود٬ دستگیر نمودند ٬ اما در اثر محکمه بازی ها و نیرنگ های وکلای مدافع و مدافعین حقوق بشر از جزا نجات یافتند.
انفجار در جزیره التار در استرحت گاه ستالیپین در اگست سال ۱۹۰۶ دها انسان را ،که تصادفی حضور آورده بودند٬ از بین برد. به اساس این محکمه صحرای در ولایات ایکه حالت فوق العاده حالت نظامی اعلان می گردید٬ موقتآ محکمه ای به شمول افسران نظامی در مورد اتهامات ایکه گناه متهمین کاملآ واضع بود. محکمه در ظرف ۲۴ ساعت بعد از جنایت مجرم دایر میگردید٬ و در ظرف دو روز اتهام نهایی محکمه باید صادر می گردید. چون محاکم دولتی در مورد جنایات بزرگ و ترور در آنزمان تصامیم عاجل گرفته نمی توانستند و مجرمین مدتها بدون جزا باقی می ماندند. مجرمین می توانستند در پروسه محکمه با وکلا و شاهدان خود حضور یابند٬ اما در محاکم صحرایی از چنین حقوق محروم بودند. در دومای دوم صدراعظم ضرورت چنین محاکم را تشریح نموده گفت:
«دولت می تواند و وظیفه خود می داند ٬ در حالتی که خطر متوجه اش باشد ٬ سخت ترین اجراعات را روی دست گیرد و از قوانین خاص استفاده نماید ،تا از همپاشی نظام جلوگیری نماید. »
" آقایان٬ مواقع تعیین کننده در زندگی دولت وجود دارد که ضرورت های نظام بالاتر از حقوق است ٬ مواقع که باید بین تیوری ارزشها و یکپارچگی کشور تفکیک باشد."
سرکوبی انقلابیون بیرحمانه صورت می گرفت. در محاکم صحرایی حکم۱۱۰۲ اعدام صورت گرفت٬ اما ۶۸۳ حکم آن عملی گردید. در مجموع حکم اعدام بین سالهای ۱۹۰۶-۱۹۱۰ در محاکم نظامی صحرایی ۵۷۳۵ حکم اعدام به جرایم سیاسی صدار گردید، که ۳۷۴۱ حکم آن تطبیق گردید، حکم اعمال شاقه بالای۶۶ هزار نفر تطبیق گردید. این احکام در تاریخ روسیه نظیر نداشت. باید گفت که اگر چه این احکام ظالمانه را بسیاری از روشنفکران آنزمان مثل تلستوی ،الساندر بلوک و تعدادی از اشخاص نامور روسیه مورد انتقاد شدید قرار دادند٬ اما از حق نگذریم در مدت زمان کوتاه انقلابیون از ترور دست کشیدند و نظم اجتماعی تامین گردید.
ریفورم ستالیپین در عرصه زراعت: در سال ۱۹۰۶ اولین ریفورم در عرصه، فرمان حق ملکیت و زمین داری برای دهقانان بود. که در واقع دهقانان به مثابه یک طبقه برزگ اجتماعی عرض اندام نمودند. تا آنزمان در روسیه معمول بود که زمین های زراعتی ملکیت کلکتیف ها بود٬ به اساس این فرمان هر خانواده که سهمیه در کلکتیف زراعتی داشت، می توانست هر وقتی خواسته باشد٬ برای استفاده خصوصی صاحب ملکیت آن رسد زمین شود که به وی تعلق دارد. کردیت های مناسب برای زمین داران وکوپراتیف های زراعتی داده شد و بانک های زراعتی ایجاد گردید. از جمله ۱۳٬۵ ملیون فامیل های دهقانان ۶ ملیون آن عریضه برای بدست آوردن زمین به مالکیت خصوصی دادند. در مناطق سایبریا زمین های دولتی برای دهقانان توضیع گردید ،که از جمله ۱۸ ٪ زمین های خود را رها کردند، اما ۸۲ ٪ دهقانان در آنجا ها باقی ماندند.در سال ۱۹۱۶ دهقانان در زمین های خود و زمین های که به اجاره از دولت گرفته بودن، تقریبآ ۹۰ ٪ زمین ها و همچنان ۹۴ ٪ مالداری را به دست داشتند. این ریفورم در اثر قتل ستالیپین ٬ جنگ اول جهانی انقلابات فیبرال و اکتوبر و بالاخره جنگ های میهنی متاسفانه تا اخیر عملی نگردید. خود وی عقیده داشت تا این ریفورم را به شکل کمپلکت مکمل آن نه تنها در عرصه زراعت در ظرف حد اقل ۲۰ سال عملی نمایید و برای این امر ضرورت می رفت، تا ثبات و آرامی هم در عرصه داخلی و هم خارجی تامین گردد.اما مرگ به وی مجال نداد.در اگست سال ۱۹۱‍۱امپرتور نیکولای دوم با خانواده نزدیکان و ستالیپین به کیف سفر نمودند ٬ باید یاد آور شد که در آنزمان کیف یکی از مربوطات امپراطوری روس بود و برای رییس بخش امنیتی کیف خبر رسیده بود که گروپ ای از تروریستان برای ترور رهبری به کیف آمده اند ٬ این معلومات را شخصی به نام بگروف رسانده بود که در حقیقت خود وی این ترور را طرح نموده بود و وی هنگامیکه ستالیپین با امپراتور در تیاتر کیف مصروف تماشای تیاتر بود به ستالیپین نزدیک شد و وی را مورد ضربه تفنگچه قرار داد.

 

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала