برګذاری بیستمین سالروز« فورم بین المللی اقتصادی سن پترزسبورګ»

© Sputnik / Ramil SitdikovПодготовка к открытию Петербургского экономического форума
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
دوستان در این هفته ما شاهد برګذاری بیستمین سالروز« فورم بین المللی اقتصادی سن پترزسبورګ» بودیم .

من خواستم در پروګرام امروزی روی بیانیه و.و.پوتین و دیګر رهبران کشور های شامل این نشست مکث نمایم ٬ چون مواد اجندای این نشست فوق العاده جالب است ٬ خاصتاً بخش مسایل سیاسی آن٬ که مربوط به فرمات برنامه ما می ګردد ٬ من در دو برنامه روی سوالات ایکه در مسایل سیاسی و بین المللی به و.و.پوتین راجع ګردید٬مکث خواهم کرد ٬ چون در واقع جوابات وی در موارد نمایانګر دیدګاه وی منحیث ریس جمهور درعرصه سیاست خارجی روسیه می باشد٬که بدون شک برایتان جالب خواهد بود.
اما چون در این فورم به صورت اخص مسایل مبرم بزنس ٬ همکاری ها ٬ سرمایه ګذاری ها مورد بحث قرار می ګیرد و همواره قرار دادها و موافقت نامه های بزرګ در عرصه ها به امضا میرسد٬ بنا باید در موارد ذکر شده بررسی های داشته باشیم.
خوب دوستان٬ اولتر از همه یک مرور کوتاه در رابطه به تاریخ این فورم می نمایم.
اولین بار در جون سال ۱۹۷۹ این فورم اقتصادی دایر ګردید ٬ که در این نشست ۱۵۰۰ نماینده از ۵۰ کشور جهان شرکت نمودند ٬ بزرګترین موافقت نامه ای که در چوکات آن به امضا رسید٬ کردیت ۵۰۰ ملیارد دالری از طرف فدراسیون روسیه برای بلاروسیه بود. سال بعد صندوق بین المللی فورم اقتصادی سن پترزبورګ ایجاد ګردید. در سال ۲۰۰۵ پوتین منحیث ریس جمهور روسیه اولین بار در کار این فورم اشتراک ورزید.
در سال ۲۰۰۷ موافقت نامه همکاری بین «فورم بین المللی اقتصادی سن پترزبورګ » و« فورم اقتصادی جهانی داووس» امضاٌ ګردید.
در سال ۲۰۱۲ قرار بود در کار این فورم رییس جمهور پاکستان آصف زرداری شرکت نماید ٬ اما یک روز پیش از آن دادګاه عالی پاکستان علیه وی اتهام مبنی بر غیر قانونی بودن وی در این پوست راصادر نمود ٬ که وی از سفرش به سن پترزبورګ اباً ورزید.
در سال ۲۰۱۴ فورم در مرکز حوادث مربوط به قهقرای سیاسی در اوکراین قرار ګرفت٬ که به اساس پرابلم های دیپلواتیک ایکه بین روسیه و کشور های غربی ایجاد ګردید٬ بسیاری شرکت های معتبر غرب و امریکا از شرکت شان در کار این فورم اباً ورزیدند. اما در سال ۲۰۱۵ فورم بین المللی اقتصادی سن پترزبورګ قدم ای بزرګی در جهت جلب بیشتر نمایندګان جهان برداشت ٬که در کار آن ۱۰۰۰۰ نماینده از ۱۲۰ کشور جهان شرکت نمودند. بودجه صندوق اقتصادی آن اولین بار به ۱٬۲ ملیارد دالر رسید٬ در این فورم ۲۰۵ موافقت نامه اقتصادی به مبلغ مجموعی ۲۹۳٬۴ ملیارد دالر به امضاً رسید ٬ در چوکات این فورم ۱۵۰ نشست سازمان داده شد که از جمله نشست کشور های شامل «س.ه.ش.» و «بریکس » بود. و در کار آن برعلاوه پوتین رهبران کشور های یونان ٬ چین٬ قرغستان٬ منګولیا٬ عربستان سعودی ٬ بهرین و عراق نیز شرکت نمودند. خوب دوستان این بود مرور کوچک از تاریخچه این سازمان ٬ حال قرار وعده می آیم روی جهات مهم صحبت های رییس جمهور فدراسیون روسیه در این نشست.
پوتین این فورم را میدان خوبی برای بحث مسایل استراتیژیکی قلمداد نمود و خواست تا از این تریبون نقطه نظر خود را در مورد جایګاه روسیه را در جهان ای در حال تحولات عظیم مشخص سازد. پوتین در مورد پرابلم های اقتصادی جهانی و انتیګریشن کشور ها در عرصه رشد اقتصاد٬ تکنالوژی و علوم اشاره نمود ، هدف روسیه را در رشد اقتصادی منطقوی در چوکات سازمان «اتحاد اقتصادی آسیا- اروپا» جمعبندی نمود ٬که قدم های اول در جهت اتحاد ګمرکی روسیه٬ بلاروسیه و قزاقستان برداشته شد. در نظر است که در آیندهای نزدیک با این اتحاد ۴۰ کشور و سازمان های جهانی متوسل ګردند. پوتین توقع می برد تا این سازمان به مرکز اتنیګریشن اقتصادی و تکنالوژی مبدل ګردد. وی از ایجاد پارتنر بزرګ اروپا-آسیا تحت پروژه « اروپا- آسیای بزرګ» با شرکت کشور های منطقه ٬ چین٬ هندوستان٬ پاکستان و ایران سخن زد ٬ اما قدم اول آن با جمهوری مردم چین برداشته خواهد شد ٬ که قرار است در جون سال جاری عملی ګرددو راه برای کشور های اروپایی و آسیای در چنین پروژه بزرګ باز است. همچنان پوتین خاطر نشان نمود که سرمایه داران اروپا آماده اند تا با روسیه همکاری نمایند٬ بنآ ما سیاست مداران باید متانت و نرمش را نشان دهیم و باید اعتماد در مناسبات روسیه با جهان غرب اعاده ګردد.پوتین در زمینه وسایل رسیدن به این مناسبات را پیشنهاد نمود.
دوستان پوتین در مورد بزنس٬ سرمایه ګذاری ٬ اقتصاد تولید با استفاده از تکنالوژی مدرن ٬مناسبات روسیه با کشور ها در عرصه و ایجاد سهولت هابرای سرمایه ګذاری خارجی ٬ که هسته کار این فورم را تشکیل می داد٬صحبت نمود و از حاضرین دعوت نمود تا با روسیه همکاری های خود را وسعت دهند.
بعدآ نور سلطان نظر بایف ریس جمهور قزاقستان در بیانیه ای خود روی جهانی مکث نمود که به ګفته وی ۸ سال است ادامه دارد ٬ با تاًسف یاد آوری نمود ه٬ که یکی ازمیرث این بهران را خروج سرمایه از کشور های در حال رشد تشکیل میدهد ٬ که به ۴۵۰ ملیارد دالر در سال میرسد و همچنان یاد آور شد که ورود سر مایه به کشور های پیشرفته نیز تضمین رشد سریع این کشور ها نګردیده. نظربایف در صحبت خود اقتصاد جهانی را در مجموع غیر قناعت بخش عرضیابی نمود. وی در مورد مهاجرت های اجباری٬ که یکی از عوامل اقتصادی کشور های عقب مانده است ٬ ګفت که تعدادی مهاجرین ایکه از ناحیه فقر مجبور به ترک کشور های خود می شوند از ۴۰ الی ۶۰ ملیون نفر میرسد. وی در عرصه اقتصاد جهانی ازچند فکتور ایکه عامل بهران ګردیده نام برد: در قدم اول جهان و اولتر از همه نهاد های بین المللی سرمایه به موقع درس از مراحل اول بهران نګرفتند و حرف ها از ریفورم سیستم سرمایه جهانی در حد حرف باقی مانده. وی در مورد انتیګریشن کشور ګفت که که بسیار شکل بیروکراسی را به خود ګرفته و صد محکم ای در راه رشد اقتصادی ګردیده ٬ و همین بیروکراسی است که مانع انتیګریشن در اروپا٬ امریکا و آسیا می ګردد و به «اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا» را که پوتین در مورد زیاد مکث نمود ٬ خبر داری داد ٬تا خود را از این پدیده نا میمون بیروکراسی بر همان نګاه دارد. وی در مورد این سازمان علاوه نمود که ضرورت زیاد به موثریت و ثبات اتحادیه اروپا دارد.
فکتور دیګر عدم رشد اقتصاد جهانی را ممنوعیت در عرصه تبادل تکنالوژی مدرن دانست ٬ و اشاره نمود که بیروکرات های کشور ها ستندرت های یک جانبه را طرح می کنند و منانع سرمایه ګذاری های مستقیم میګردند ٬ که باید از آن درس عبرت ګرفت.
نظر بایف از اتنیګریشن اتحادیه اروپا با «اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا » سخن زد و همچنان در رابطه به پسمنظر بزرګ توحید «اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا» با« کمربند اقتصادی راه بزرګ ابریشم» به خوشبینی یاد نمود. وی همچنان از سازمانهای АСЕАН ٬ سازمان همکاری شانهای که جلسه نوبتی آن در این ماه در تاشکند دایر می ګردد و در این سازمان قرار است که هند و پاکستان عضویت دایمی آنرا حاصل نماید و ایران نیز در نوبت قرار دارد ٬ با امید زیادی در تحکیم روابط بین کشور ها یادآوری نمود. و ګفت که با شمول این کشور ها این سازمان با نفوس مجموعی ۳ ملیارد نفر به یک نیروی عظیم مبدیل میګردد.
صدراعضم ایتالیا نیز در این نشست صحبت نموده ګفت که حال ۲۰ سال می شود که فورم سن پترزبورګ برګذار می ګردد و ما می بینیم که در این مدت چه تحولات بزرګی در این شهر بوجود آمده و در مجموع جهان دګرګون ګردیده ٬ نکته جالب ایکه من در صحبت های رونی دریافتم اینکه وی اضهار نمود: ایتالیااز لحاظ طول عمر اتباع خود جای دوم را در جهان کسب نموده و در آینده نزدیک حد اوسط زندګی شهروندان اش به ۱۰۰ سال تقرب خواهد کرد.
دوستان ٬ بعد از بیانیه های رهبران ولادیمیر پوتین به سوالات حاضرین این نشست جواب داد که من از جمله جالبترین سوالات و جوابات را با شما در این برنامه و برمانه هفته آینده شریک می سازم.
از پوتین پرسیدند که از سال ۲۰۱۴ ٬یعنی از وقایع مربوط به اوکراین٬ تحریمات علیه روسیه وضع شد٬ و ناتو نیز اعلان نمود که نیرو ها ی خود رادر کشورهای که با روسیه همسرحد استند بیشتر مستقر می کنند ٬ روسیه نیز از تقویه نیرو های خود خبر داد٬ ایا ما به یک نوع از جنګ سرد بین غرب و روسیه نزدیک نمی شویم؟
پوتین در جواب ګفت که من شخصآ نمی خواهم چنین فکر کنم٬ که ما با کدام جنګ سرد مواجع استیم و متیقن استم که هیچ طرف این را نمی خواهد٬ ما دقیقآچنین چیزی را نمی خواهیم. هیچ ضرورت ای را در این نمی بینیم. تفهیم عمده ای رشد مناسبات بین المللی ٬ با همه حالت دراماتیک ایکه به نظر میخورد ٬ به هر ترتیب خصلت تشنج حهانی را به خود نګرفته.
پوتین اضهار نمود که حلت پرابلم از اول در چه بوده ؟ وی ګفت ٬ من برایتان می ګویم ٬ مجبور استم کمی به ګذشته نګاه کنم. بعد از همپاشی اتحادشوروی ما فکر می کردیم و انتظار می رفت که حال موقع مساعد بوجود آمده و فضای اعتماد همګانی ایجاد خواهد شد. متاسفانه روسیه ٬با بسیار پرابلم ها مواجع ګردید: اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی داخلی ٬ ما با سپبراتیزم و رادیکالیزم مواجع ګردیدیم ٬ در مقابله با تعرضات تروریزم بین المللی قرار ګرفتیم٬ که قرار معلوم در قفقاز ګروه های القاعده میجنګیدند ٬ اما متاسفانه از طرف پاتنر های خود نه تنها پشتیبانی دریافت نکردیم ٬بلکه برعکس آن ٬ ایشان از سپراتیزم حمایت میکردند ٬ برای ما میګفتند: که ما سیپراتیست های شما را در سطح مقامات بلند پایه نمی پزیریم٬ اما صرف حمایه تخنیکی مینماییم. پوتین به کنایه ګفت: تشکر٬ خانه شان آباد ٬ ما دیدیم که آنها کمک های مالی و تبلیغاتی بدست آوردند ٬ که ما به چشم سر مشاهده می کردیم. با وجود مشکلات زیاد ما توانستیم موفق ګردیم. خوب به هر ترتیب ما بعدآ با مشکل دیګری برخوردیم. اتحاد شوروی وجود ندارد٬ قرار داد وارسا همچنان ٬ اما چرا مداومآ باید ناتو نیروهای خود را در سرحدات ما افزایش دهد؟ و دیګر اینکه امریکا یک جانبه از قرار داد دفاع ضد موشکی می برآید وبرای ما می کوید که « این ضد شما نیست». شما (البته مقصد پوتین از امریکا است) می خواهید اسلحه تعرضی خود را انکشاف دهید و ما باید به بګویم: خیراست این مخالف مانیست.
چرا چنین شد؟ من خود جواب اش را برایتان می دهم: در شروع سال ۲۰۰۰ روسیه مصروف حل پرابلم های داخلی خودبود فکر می کردند که از درون ازهم پاشیده می ګردد در آنزمان ٬با پرابلم های سیاسی ٬ اقتصادی ٬ تروریزم که روسیه سردچاربود ٬ فکر می کردند که روسیه قادر نخواهد بود تا قدرت تولیدات کومپلکس نظامی خود را اعاده نماید٬ فکر نمیشد که ستراتیژی جدید تسلیحاتی بوجود آید ٬ و حتا تصور میرفت که چیزی را که ماهم در توشه خود دارشتیم ٬حیثیت خود را از دست خواهد داد. اما این همه پیشروی های شان زیر شعار مقابله با تهدیدات هستوی ایران صورت میګرفت٬ پوتین ګفت:حال کجاست این تهدیدات از طرف ایران؟ او وجود ندارد ٬ اما پروژه شان را به پیشروی خود قدم به قدم ادامه می دهند. بعدآ ببینید دیګر اینکه هر نوع انقلابات رنګه را سازمان دادند٬ منجمله به اصطلاح «بهار عرب» را تا حلق پشتی بانی نمودند. چقدر ما نتایج مثبت از این همه بدست آوردیم و نتیجه اش چه است ؟ پراګندګی!
پوتین صحبت های خود را جمعبندی نموده ګفت: حال من نمی خواهم هیچ کس ملامت نمایم ٬ فقط صرف می خواهم بګویم که اګر چنین سیاست های یک جانبه ادامه یابد و در مسایل حساس برای جامعه جهانی موافقت عمل صورت نګیرد ٬ نتایج اش بدون شک جنګ سرد خواهد بود. اما اګر همدیګر را بشنویم و تعادل را٬با مراعات منافع همدیګر ٬ در نظر ګیریم ٬ چنین نخواهد شد٬ بلی بدون شک پروسه توافقات پروسه مفلق است ٬ اما می توان راه حل معقول را دریافت. فکر می کنم که اګر ما بتوانیم چنین همکاری ها را ایجاد نماییم و تعادل منافع را در نظر داشته باشیم٬ از« جنګ سرد» حرف ای نخواهد بود.
پوتین به صحبت یک بار دیګر به مسایل اوکراین اشاره نمود ګفت: بعد از «بهار عرب» به سرحدات ما نزدیک شدند٬ چرا از کودتای اوکراین را پشتی بانی نمودند؟ در آنجا شرایط بسیار وخیم بود ٬ حتا ممکن که این نیروهای اپوزیسیون یناکویچ می توانستند در نتیجه انتخابات به قدرت برسند و ما با ایشان قسمی که با حاکمیت قبل از یناکویچ کار میکردیم ٬ به مناسبات خود ادامه می دادیم. نی٬ باید به ضم ایشان این کودتا صورت می ګرفت ٬ با تلفات ٬ حوادث خونین ٬ جنګ میهنی! به خاطر چه همه این ها ؟ و بعد از اینکه ما مجبور شدیم به دفاع ازمردمان در ساحات مشخص برآیم ٬ بازهم تشنج زدایی را دامن می زنند٬ من فکر می کنم که بدین طریق می خواهند موجودیت بلاک اتلانتیک شمالی را هویت بدهند٬ در غیر آن برای چه ناتو باید وجود داشته باشد؟ نه شوروی ای و هم نه پیمان وراشاو وجود دارد ٬ در مقابله با کی؟ اګر چنین استدلال باشد و دامن زدن تشنجات و همزمان پیشروی قوه های شان ادامه یابد ٬ بناًیک وقتی ممکن به «جنګ سرد» نزدیک شویم. اما ما کاملاً استدلال دیګر داریم ٬ که متوجه به همکاری های مشترک و دریافت انهتاف است.
خوب دوستان٬ در هفته ای آینده من در مورد دیدګاه پوتین در بیرون رفت از محضلات بزرګ جهانی ازقبیل اوکراین ٬ خاور میانه٬ و همچنان دیدګاه وی در رابطه به کاندیدان ریاست جمهوری امریکا و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و بعضی جهات جالب دیګر حرف های رییس جمهور در نشست اقتصادی سن پترزبورګ مکث خواهم کرد. ادامه دارد…

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала