آینده همکاری های روسیه و چین

© Sputnik / Sergey Guneev /  مراجعه به بانک تصاویر مناسبات روسیه و چین
مناسبات روسیه و چین - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
فعلا کار در مورد هماهنگی پروژه های بنیادی٬ که فعالیت های شان قبلآ تا حدی پیش رفته٬ جریان دارد

در قدم اول در رابطه به همنوایی دو پروژه بزرگ « پروژه اقتصادی راه ابریشم» که چین طرح نموده و همچنان « اتحاد اقتصادی آسیا — اروپا» ٬ که با ابتکار روسیه ایجاد گردیده. چون هر دو پروژه آینده مناسبات دو کشور ها را با دول های منطقه رقم میزند.
— « اتحاد اقتصادی آسیا — اروپا» یک ساختار بین الدولتی شمرده می شود ٬ که هدف آن ایجاد سازمان منطقوی اقتصادی بین حکومت هامیباشد و در نظر است تا رشد مداوم اقتصادی٬ مدرنیزه ساختن همه عرصه ها و تحکیم اقتصاد ملی کشور های شامل این سازمان را در چوکات اقتصاد جهانی تامین نماید.
— « پروژه اقتصادی راه ابریشم » — خواهان است تا کشور ها و سازمان ها همکاری های همه جانبه را با همه کشور های خارج این دول انسجام دهند. برای همنوایی اهداف این دو سازمان لازم دیده شده ٬تا یک نهاد همکاری مشترک ایجاد گردد.
در عرصه سرمایه ګذاری ٬ارگان مشورتی «شورای اقتصادی آسیاـ اروپا و جمهوری مردم چین» ایجاد گردد٬ علاوه بر آن این ارگان مسایل مربوط به علم ٬ تعلیم و تربیه و تکنالوژی عصری را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
در عرصه اقتصادی:
فعلا کار در مورد هماهنگی پروژه های بنیادی٬ که فعالیت های شان قبلآ تا حدی پیش رفته٬ جریان دارد٬

 پروژه ها:
— پروژه خط آهن« چین — قزاقستان» است ٬ این خط از طریق سواحل کسپین عبور می کند.
— پروژه بندر های تجارتی که در حال ایجاد است.
همچنان همزمان بحث در مورد از بین بردن پرابلم ها ګمرکیدرزمینه ادامه دارد. 

بشار اسد - اسپوتنیک افغانستان
روسیه، چین و ایران - مرگ تروریزم

در عرصه تعلیم و تر بیه:
در نظر است تا همکاری ها بین پوهنتون های بزرگ روسیه و چین با شرکت دولت های شامل« اتحاد اقتصادی آسیا — اروپا» و «سازمان همکاری شانهای» صورت گیرد.
در عرصه های علمی:
آینده خوب ای همکاری نظر ګرفته شده ٬ که عرصه های مهم آنرا تحقیقات بنیادی در علوم کیمیا ٬ فزیک ٬ بیولوژی و ماتماتیک و بعضی از عرصه های دیګر تشکیل می دهد. همچنان عرصه های دیګر همکاری های علمی را تحقیقات مشترک در علوم طبی ٬ تکنالوژی فضای ٬ بیوو نانو تکنالوژي ٬ انرژی اتومی و بعضی مواردی صنعت ماشین سازی٬ امکانات آینده اختراعات مشترک در عرصه های تولید با استفاده از تکنالوژی مدرن تشکیل می دهد. این عرصه ها در مجموع در تغییر شکل اقتصاد چین بسیار مهم شمرده می شوند٬ تا این کشور مناسبات خود را تنها منحصر به استفاده از مواد خام کشور های سابق اتحادشوروی نسازد. در همه عرصه های نامبرده٬ جانب چین در چوکات « پروژه های اقتصادی راه ابریشم » اوامر مشخص را در نظر ګرفته ولازم میداند٬ تا روسیه دست به ابتکارات و همکاری متقابل بزند.
روسیه و در مجموع کشور های شامل «اتحادیه اقتصادی آسیا — اروپا» نیز باید سرمایه گذاری را در پروژه های مشترک رواج دهند٬ که امکانات وسیع را بر روی «بانک انکشافی آسیا-اروپا» باز می کند. بدون آن٬ در تامین پروژه های مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری مردم چین٬ در نظر است تا نهادهای دیګر نیز سهم بګیرند. که عبات اند از:
— « بانک توحیدی سازمان همکاری شانهای» ٬ که در آن بانک ملی کشور ها کار های انکشافی را مدیریت می کنند٬
— « بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا» که به ابتکار چین ایجاد ګردیده٬ هدف این نهاد توسعه چند جانبه، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در منطقه آسیا است. نا ګفته نماند که برخی ها «بانک سرمایه‌گذاری زیر بنایی آسیا» را همین حالا رقیب جدی برای «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک توسعه آسیا» که تحت تسلط آمریکا قرار دارد، می‌دانند. باید ګفت که ایران هم یکی از سهامداران و اعضای هیئت مؤسس این بانک است و روسیه نیز در آن شرکت دارد.
— بانک انکشافی جدیدالتاسیس «بریکس» ٬ که هدف این بانک نیز سرمایه گذاری در عرصه های پروژه های بنیادی کشور های در حال رشد میباشد.
جزب این نهاد ها یکی از سوالات عمده ای دیپلوماسی روسیه در ساختار «سازمان همکاری شانهای» ٬«بریکس» و دیګر فارمات های همکاری های اقتصادی روسیه و چین میباشد.
همکاری افغانستان با قدرت های منطقوی - اسپوتنیک افغانستان
چین به افغانستان کمک 85 میلیون دالری تخصیص میدهد

مهمتر ازهمه باید صادرات روسیه را درکشور های آسیای مرکزی حمایت نمود٬ که این سوال در اجندای کار ارګان های اقتصادی روسیه قرار دارد٬ در نظر است تا مناسبات دوجانبه روسیه با کشور های آسیای مرکزی قایم ګردد٬ که اولتر از همه هدف از حمایت صادرات روسیه در عرصه مناسبات منطقوی میباشد. روسیه در نظر داردتا کوپراتیف تولیدی را با قزاقستان و ازبکستان بیشتر انکشاف داهد٬که البته این امر را می توان در چوکات سازمان های منطقوی اعاده نمود. برای تامین این امر ضرور است تا میکانیزم تضمین دولتی برای سرمایه ګذاران روسیه ایجاد گردد و ریسک های سیاسی و اقتصادی شامل بیمه ګردد.
در نظر است تا پروژه های مشترک روسیه و چین در عرصه تراسپورتیشن تشدید یابد.
که یکی از پروژه های پراهمیت در این رستا راه های ترانسپورتی « اروپای غربی — غرب چین» میباشد. برای تامین بهتر این پروژه ضرورت میرود تا با نهاد های ترانسپورت فنلند و در آینده ممکن با کشور های بالتیک همکاری ها را سازمان داد. رشد اینتیگریشن لوژستیکی که چین در چوکات« پروژه اقتصادی راه ابریشم» پیشنهاد میکند ٬ باید توسط شرکت راه آهن روسیه فعالانه تطبیق ګردد٬ که از این طریق می توان نهاد های ترانسپورتی را تجهیز کرده قاره اروپاو آسیا را با هم وصل می نماید. ناګفته نماند که بدین اساس کشور های شامل «سازمان همکاری شانهای» ٬ به شمول پاکستان و هند رانیز باهم ارتباط حاصل می نمایند.
در نظر است تا هم راه خشکه ٬ خط ریل و هم بحری را با هم وصل نمود٬ که می تواند فعلانه تر از ظرفیت های «راه بحری شمال » استفاده صورت ګیرد٬ این مسیر مورد علاقه چین و بعضی از کشور های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار ګرفته و برعلاوه در رشد مناطق اورال و سایبریا کمک می کند٬که بدین اساس روسیه علاقمندی نشان میدهد. با وجود کشور های نامبرده ضرورت میرود تا سیستم نهاد های ترانسپورتی مناطق کسپین٬ ایران و کشور های آسیای جنوبی صورت ګیرد٬ البته با درنظر داشت پروژه سرک ترانسپورتی «اروپای غربی ـ غرب چین».
سرمایه گذاران روسیه به این پروژه ها علاقمندی گرفته اند ٬ به شرط ایکه از طرف دولت روسیه تضمین های برای ریسک سرمایه ګذاری سرمایه ګذاران روسیه در آسیای مرکزی داده شود. با در نظر داشت اهمیت استراتیژی راه تراتسپورتی « غرب اروپا- غرب چین» برای «اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا» کار ساختمان این پروژه بسیار جالب بوده و با شمولیت این سازمان می تواند پروسه اعمار آن به مراتب شدت یابد. هدف ازین کاهش هر چه بیشتر مصرف کالادر ترانزیت آن است و بدین منظور در نظر است تا یک سیستم واحد و ساده ترانزیتی و مالیات ګمرکی بین کشور ها به موافقت برسد و با معیار هاو استندرت های موافقت نامه های بین المللی اعیار ګردد. تمامی شاملین این پروژه ذینفع در تشکل نهاد واحد خط آهن از بالتیک تا بندر عباس در خلیج فارس استند٬ که بدین صورت چین دستابی به سیستم نهاد های ترانسپورتی ایران پیدا می کند و روسیه نیزبه نهاد های متنوع ترانزیتی دست می یابد.
مهاجرت های کاری:
درنظر است تا در چوکات«سازمان همکاری شانهای» ساختار چند جانبه مشورتی روسیه٬ چین٬ قزاقستان٬ قرغستان٬ تاجکستان برای حل عمومی پرابلم های مهاجرت های کاری ایجاد ګردد. تهداب سیاسی و حقوقی آنرا می تواند اعلامیه مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری مردم چین مورخ ۸ مای ۲۰۱۵ تشکیل دهد. به اساس این اعلامیه در « سازمان همکاری شانهای» باید میدان برای کار مشترک در فارمات دو جانبه و چند جانبه ایجاد ګردد: در این میدان می توان بحث و استقامت جهات ذیل را انجام داد:
۱-آماده ساختن کادرها در کشور های آسیای مرکزی(با همکاری چین و روسیه) به خاطر بلند بردن سطح ارتقاً موثر امیګریشن کاری در روسیه و سهولت کار در پلان های چین به خاطر انتقال بعضی از عرصه های تولید در این کشور ها. 
پارلمان افغانستان - اسپوتنیک افغانستان
همکاری های پارلمانی بین افغانستان و روسیه

۲- اعیار ساختن پروسه امیګریشن به هدف دفع خطرات امنیتی٬ که ازعدم کنترول سیل مهاجرین صورت خواهد ګرفت.
۳- تشکل میکانیزم رهبری سیاست امیګریشن برای پزیرفتن مهاجرین کاری (مثلا کمک به ایشان در عرصه ایجاد بزنس های کوچک در کشور های خود شان و فراهم اوری مایکرو کریدیت هابرای شان.
۴ — مطالعه تجارب «اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا» در عرصه قوانین مهاجرت و تامین تکمیل بهتر این قوانین.
هدف در آنست تا مهاجرت ها را سمت داد٬ شرایط مساعد را برای متخصصین ٬ انجنیران و کارمندان حرفوی آمده نمود. ‎‎ پروژه های مشترک « اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا» و «پروژه اقتصادی راه ابریشم» در عرصه ترانسپورت ٬ صعنت و غیره باید متوجه ایجاد زمینه های کار برای اتباع کشور های منطقه باشد. این پرابلم همچنان می تواند در چوکات ساختار مشورتی همه جانبه صورت ګیرد.
این است فشرده آینده جهات عمده مناسبات چین و روسیه در آسیای مرکزی که ازطرف کارمندان «شورای روسیه در امور بین المللی » مورد بررسی قرار ګرفت. در این شورا صاحب نظران و پروفیسران ازانسیتوت روابط بین المللی و کارمندان وزارت خارجه روسیه طرح ها و پیشنهادات خود را اراهه می نمایند و همواره کنفرانس ها و نشست های علمی را در سیاست های منطقوی و بین المللی سازمان می دهند ٬ که من خود کوشش می کنم در چنین نشست ها شرکت نمایم و به معلومات خود افزوده وبرداشت های خود را با شما شریک بسازم.

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала