شلیک که پایان وحشت بزرگ قرن بیست بود

Telegram
این جشن از صبح تا ناوقت شب ادامه دارد و با آتشبازی ختم می یابد

نهم می مردم روسیه ۷۱ مین سالروز موفقیت بر فاشیزم هتلری را جشن گرفتند. این جنگ که بنام جنگ دوم جهانی و همچنان در روسیه بنام «جنگ بزرگ میهنی» یاد می شود از سال ۱۹۴۱-۱۹۴۵ مردم اتحادشوروی از میهن خود قهرمانانه دفاع نمودند. در این جنگ قوای هتلری با متحدین اش بلغاریا ٬ هنگری ٬ رومانیا٬ سلواک ٬ فندلند ٬ ایتالیا٬ به مقصد اشغال کشور شورا ها حمله ور شدند.

درست ۷۱ سال پیش در سرحدات غرب اتحادشوروی صبح وقت دراولین اشعه آفتاب عساکر هتلری قدم به حریم این کشور گذاشتند. ۲۲ جون سال ۱۹۴۱ روز آغاز جنگ در تاریخ ثبت است. بلی مردم کشور ما افغانستان با من کاملا همزبان خواهند بود اگر بگویم٬ جنگ نفرت برانگیز ترین بدبختاست که بالای انسان ها تحمیل می گردد. «جنگ بزرگ میهنی» در شوروی برای ملت اش مردمی بود٬ که در آن تنها عسکر نجنگید٬ بلکه همه ملت به دفاع از قلمرو کشور خود به پا برخاستند٬ از خورد تا بزرگ.
از همان روزهای اول جنگ بزرگ میهنی قهرمانی عسکر شوروی نمونه شهکاری های بشری شناخته شد. استادګی تا دم مرګ در شهر برست بلاروس به تمام معنی نمونه مثال در تاریخ ثبت گردیده. عساکر مغرور هتلر که در ۴۰ روز فرانسه را فتح نمودند و انگلیس را وادار نمود٬ تا در جزیره خود با ترس لرز خمود و جمود باقی بماند در شوروی با چنین مقاومت برخوردند ٬ که از باور شان دور بود. در مقابله با ایشان در روز های اول عمله بر برست مردم تقریبا با دستان خالی استادګی نمودند و گویا باسینه باز از هر بلست زمین خود دفاع نمودند. در قلعه برست در شروع جنگ چهار هزار عسکر شوروی تقریبا یک ماه در معاصره قرار داشتند٬ اما مقاومت نشان دادند و هیچ چانس ای برای نجات هم نداشتند ٬ مگر به فاشیست های هتلری سر تسلیم خم نکردند. در زمانی که المانها به کیف ٬ سالمسک ٬ لینینگراد پیشروی میکردند٬ قلعه برست مقاومت را دوام داد.
همه جنگ میهنی در مقابل فاشیست های المان و متحدین اش حکایت از قهرمانی های عسکر شوروی می کند. با همه بدبختی های که نصیب مردم گردید ٬ اما جنگ همه را در یک سطع مقاومت قرار داد. خطاب استالین به مردم شوروی در ۳ جولای سال ۱۹۴۱ با سخنان برادران و خواهران عزیز شروع گردید. حرف از جناب و مقام نبود ٬ همه به مثابه یک فامیل بزرگ شمرده شدند که مرکب از تمامی مردم و ملیت های شوروی بزرگ بود.

رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی در جنگ دوم جهانی - اسپوتنیک افغانستان
رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی در جنگ دوم جهانی

و این فامیل ضرورت به نجات داشت. جنرالهای المانی اولین بار بدون مبالغه با معجزه ای برخوردند٬ پلان ایکه توسط بهترین مغز های ستاد کل فاشیست های هتلری طرح شده بود ٬ قرار این پلان در زمان بسیار کوتاه با حمله برق اسا قوای تانک شان اززمین و طیارات شان ازهوا قوت های شوروی را باید درمعاصره قرار میدادند٬ ایشان واقعاً با میکانیزم دقیق مانند ساعت حرکت میکردند. اما با مقاومت سرسختانه قوت های شوروی مواجع شدند. با قهرمانی های عسکر و افسر و مردم خود شوروی ها پلان منظم قوای هتلری را در هم شکست و توانست پیشروی قوای دشمن را متوقف نماید. در همان سال اول جنگ یعنی سال ۱۹۴۱ پلان پیشروی دشمن در هم شکست. بعداً استالینګراد ٬ کورسک و مقاومت مسکو را به یاد داریم ٬ که همه و همه صرف از برکت مردانگی و سرسپردګی عسکر شوروی بود ٬که به قیمت جان خود ٬قوای منظم هتلر را به زانو درآورد. بلی از واقعیت نګذریم در رهبری جنګ اشتباهات هم وجود داشت و قوای سرخ شوروی آماده جنګ نبود و از لحاظ تخنیکی هم قوای شوروی بسیار ضعیف بود٬ با طیارات کهنه خود توانستند طیارات عصری فاشیست ها را از بین برند در تانک ها خود در ګرفتند اما به پبیش رفتند. اما ملیون ها نفرقربانی هم دادند و درمدتی چهار ماه با وجود مقاومت فاشسیست ها تا سرحدات مسکو رسیدند نبرد مسکو: نبرد مسکو که به همین نام در تاریخ ثبت است نبردهای تاکتیکی بود٬که در جبهه شرق ٬ در شعاع ۶۰۰ کیلومتر در نزدیکی مسکو رخ‌داد. این نبرد از اکتبر ۱۹۴۱ تاجنوری ۱۹۴۲ دوام کرد. هدف هیتلر دستیابی به مسکو، پایتخت و بزرگترین شهر شوروی بود. پلان هتلر در مورد اشغال برق اسا مسکو در زمستان سال۴۱ کاملآ ناکام شد.

غند جاویدان - اسپوتنیک افغانستان
برگزاری راهپیمایی "غند جاویدان" در مسکو

در رابطه به نبرد مسکو بسیار کتاب های زیادی نوشته شده و فلم های زیادی هم پر شده. هر صفحه نوشته شده و هر کادر فلم مشبوع از قهرمانی های آشتی ناپزیر مدافعین مسکو به رهبری مارشال کبیر شوروی ګیوګی ژوکوف است. المانی ها مجبورآ پایتخت را ترک کردند٬ آزادی مسکو خاطره فراموش ناپزیر است. برای همه مردم روسیه که در آنزمان در میدان سرخ رسم ګذشت عسکری برګذار ګردید٬ خاطره ایست ٬فراموش ناپزیر. قواه دفعتآ از رسم ګذشت به خط اول معاربه قرار ګرفتند و به عملیات پرداختند٬ و المانی های فاشیست تاب مقاومت را از دست داده بودند. عزیزان ٬ګویا خود طبعیت به کمک مدافعین برآمد ٬ زیرا سرمای شدید در مسکو مستقر شد و این شروع عقب نشینی فاشیست ها بود ٬ آنها از یک طرف با مقاومت سرسخت قوای سرخ و از طرف هم با سرما کشنده مواجه ګردیدند٬ ٬ برای المانها بسیار غیر قابل تصور بود که صد ها هزار مردمان ایکه هیچ ګاه سلاح در دست نداشتند در مقابله با ایشان ایستادند و صف محکم ایرا در مقابل حملات فاشیست ها در قلب اتحادشوروی آراستند. و بعدآ حمله تاریخی را سازمان دادند و قوای المانی را از مسکو بیرون راندند. بلی٬ عزیزان٬ این اولین باری بود که فاشیست ها مزه تلخ شکست خود را چشیدند ٬ ومی توان ګفت که در همین جا ٬در جاهای پربرف مسکو سرنوشت نه تنها جنګ ٬ بلکه بدون مبالغه جهان تاًیین ګردید. اتحادشوروی نه تنها خود٬ بلکه انسانهای روی زمین را از خطر سلطه ناسیزم نجات داد. این مرض طاعون که تا این زمان کشور ها را یکی پی دیګر در تصرف خود در میآورد٬ در مقابله با مردمی قرار ګرفت که حاضر نبود سر تعضیم را پیش فاشیست ها خم نماید. سال ۴۱ به پایان خود نزدیک بود ٬ غرب شوروی به خرابه ت مواجع تبدیل شده بود ٬ قوای متجاوز بیداد می کرد٬ اما کسانی را که در مناطق تحت تصرف فاشیست ها قرار داشتند ٬ تابع نګردیدندو هیچ چیزی نتوانست باعث شکست شان گردد.

نباید انکار نمود که مشت از وطن فروشان هم بودند که به طرف فاشیست ها رفتند و برای قرن ها لکه ننگ برروی شان باقی ماند ٬آنها در چوکات پولیس المانها به مزدوری گماشته شدند ٬ که کمتر از فاشیست ها جنایت نمی کردند ٬ جنایات نابخشودنی وطن فروشان هم ثبت تاریخ گردیده. دوستان لازم دیدم کمی از جنګ های پارتیزانی برایتان علایده قصه نمایم. المانها اولین بار با چنین مقاومت مردم برابر ګردیدند ٬ در هر جای که بودند از بابت پارتیزان ها ٬ یک لحظه ای آرامش را آنها در سر زمین شوروی احساس نکردند چه در جنګلات بلاروسیه و چه هم در اوکراین و هر جای که بودند ٬مرګ به سراغ شان می آمد ٬ قریه های بسته با فامیل ها و اقارب خود به صفوف پارتیزان ها می پیوندیدند. واز آنجا در جنګلات جمع ګردیده و دسته دسته بر فاشیستها عمله می کردند. حرکت پارتیزانی قهرمانان زیادی را از خود ګذاشت ٬ از پیر و ذعیر ګرفته تا اطفال ایکه دیروز به مکتب میرفتند ٬ امروز مانند بزرګان در جبهات پارتیزانی در مقابله با دشمن از خود قهرمانی نشان دادند. در ماه های اول جنګ ٬ فضا شوروی کاملا در تصرف المانها قرار داشت ٬زیرا فاشیست ها اولا تعداد عظیم طیارات شوروی را در شروع جنګ در میدان های هوای مورد ضربه قرار دادند و طیاراتیکه هم به هوا بلند شدند قدرت مقاومت در مقابل طیارت دشمن را نداشتند. اما قهرمانی شوروی ها نه تنها در میدان معاربه بود ٬ بلکه هم در تامینات جنګی. پیران و جوانان بیشتر از طبقه اناث شباروز مصروف ساختن اسلحه و مهمات برای قوای شوروی بودند ٬ که کار نامه های بزرګی از خود به یادګار مانده اند. شب و روز در شرایط فوق العاده آتش باری و بمباردمان دشمن به طرف شرق فابریکات و موسسات تولیدی را انتقال دادند٬ تنها از مسکو به گفته پوتین ۱۵۰۰ فابریکه انتقال یافت. و به مجرد انتقال آنها در شرایط سرمای شدید ٬ دفعتآ به تولیدات خود شروع نمودند و قوای شوروی دایما مهمات جنګی را بدست می آوردند. انجنیران مجرب در عین زمان اسلحه جدید را اختراع می کردند.

ولادیمیر پوتین جنگ بزرگ میهنی را به خاطر می اورد - قسمت اول - اسپوتنیک افغانستان
ولادیمیر پوتین جنگ بزرگ میهنی را به خاطر می اورد - قسمت اول

از ۱۸ تا ۲۰ ساعت همه کار می کردند٬ تا قوای نظامی به هیچ چیزی محتاج نباشد ٬ بدین ترتیب موفقیت بر فاشیزم با تلاش عظیم هر انسان شوروی بدست آمد. دوستان٬ وقتی از این جنگ سخن می زنی٬ نمی توانی از محاصره لینینګراد که در صفحات تاریخ بشریت منحیث تراژیدی بزرګ قرنها ثبت است٬ یاد نکرد. قهرمانی مردم لینینګراد ورد زبان همه خورد بزرګ مردم شوروی بوده و جهانیان با قدر از این کار نامه های قهرمانانه مردم این شهر به احترام و ارج بزرګ یاد می کنند. ۸۷۲ شبانه روز داستان های مقاومت تسلیم ناپزیر مردم این شهر برای ابد در اذعان انسانهای روی زمین باقی مانده. المانها و متحدینشان نتوانستند مقاومت مردم را بشکنند٬ شهر زنده ماند ٬مقاومت نمود و به دشمن جواب متقابل میداد. امید را ازدست ندادند و باید ګفت که این افتخار به مردم این شهر تعلق می ګیرد٬ که بالا تر از همه آزادی وطن شان برای شان اهمیت داشت. تمام تاریخ جنګ بزرګ میهنی ۱۹۴۱-۱۹۴۵ مملو از قهرمانی ها و فداکاری های مردم شوروی است. مردم اروپا امروز تاریخ خود را نمی دانند و از واقعیت جنګ دوم جهانی برداشت درست ندارند. باید ګفت که از برکت همین قوای شوروی بود که امروزر آنها آزاد استند. بخارست٬ وارسا ٬ بوداپست٬سوفیه٬ پراګ٬ویانا٬ همه وهمه این شهر ها به قیمت خون عسکر شوروی آزاد ګردیدند. و اخرین فیر در برلین پایان وحشت بزرگ قرن بیست بود. مردم شوروی خوب می دانند که به چه قیمت این موفقیت را بدست آورده اند. و متیقن بر آنند که بدون آګاهی از دیروز خود٬ نمی توان آینده را ساخت.
۹ مای نه تنها جشن است ٬ بلکه یکی از روزهای ګرامی ایست٬ نه تنها در روسیه ٬ بلکه در بسیاری از کشورهای جهان٬ که از فاشیزم در همان نبودند. روز موفقبیت بر فاشیزم جشن مهم در هر فامیل شمرده میشود ٬ مشکل است در روسیه فامیل را پیدا کنی که هیچ فرزند خود را از دست نداده باشد. این جنگ که بیشتر از ۲۰ ملیون نفوس شوروی را با خود در خاک برد. این روز را نمی توان از صفحات تاریخ خط زد.

برای اولین بار راهپیمایی «هنگ جاودان» در تاجیکستان برگزار می شود - اسپوتنیک افغانستان
راهپیمائی غند جاویدان در تاجکستان

۹ مای را اولین بار در سال ۱۹۴۵ جشن ګرفتند. ساعت ۶ صبح بود از طریق بلند ګویا رسما اعلامیه شورای عالی اتحادشوروی پخش شد:« برلین فتح شد.» این روز را رخصتی عمومی اعلان نمود. در این شب در مسکو آتش بازی بزرگی را برگذار نمودند٬که ۷۱ سال پیش بسیار مجلل بود. مردم باوحودیکه ملیون ها انسان خود را از دست داده بودند ٬ اما به مناسبت این روز به رقص وپای کوبی پرداختند٬ همدیګر را همه بغل می کردند٬ می بوسیدند واز خوشحالی و درد کسانی را که با خود نداشتند٬ گریه می کردند.
روز اول موفقیت بدون رسم ګذشت برګذار شد٬ اولین بار این روز رسما در میدان سرخ ۲۴جون برگذار شد٬ بسیار زیاد کوشش کردند که با عظمت اش ازاین روز بزرګداشت به عمل بیاورند. و همه ساله رسم گذشت عسکر در میدان سرخ صورت میګرفت ٬اما از سال ۱۹۴۸ تصمیم ګرفته شد که از نتیجه جنګ با فاشیزم کشوربه ویرانه تبدیل ګردیده بود و باید دوباره آباد ګردد٬ باید فابریکات ٬ سرک ها ٬ موسسات تعلیمی و زراعت در قدم اول احیا ګردد. بناً بهتر است از مصرف عظیم ایکه در این روز صورت میګرفت ٬خودداری ګردد ٬ و برای کارګران روز رخصتی را منع قرار دادند.
نقش خود را در بزرګداشت از این روز بریژنف بازی نمود٬ وی در بیست سالګی بزرگداشت از ۹ مای در سال ۱۹۶۵ این روز را به رنګ سرخ در جنتری شوروی ثبت نمود و اینروز تا به حال روز رخصتی عمومی باقی ماند. در تمامی شهر های قهرمان شوروی تا به امروز رسم گذشت برگذار میګردد. این روز برای روسیه امروزی هم روز بزرګ و خجسته باقی ماند و در این روز همه مردم از زن و مرد ٬ خورد بزرګ ملیون ها نفر با عکس های نیکان خود که در جنگ شرکت نموده بودند٬ به مارش عظیم می پردازند و اکلیل های گل بر مزار شان می گذارند. درمیدان های شهر استیژ ها نصب می کنند و آواز خوانان کشور کنسرت های رایگان میدهند. این جشن از صبح تا ناوقت شب ادامه دارد و با آتشبازی ختم می یابد. امید ملت مظلوم کشور ما نیزروزی ازبار جنگ مضهک ایکه دامنگیر شان شده ٬ نجات یابند.

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала